Główne zagadnienia merytoryczne KGO

Ocena krajowej gospodarki odpadami w roku 2020 w kontekście realizacji celów GOZ.
• Ocena zagrożeń i możliwości wykonania celów roku 2020 w gospodarce odpadami.
• Aspekty organizacyjne, prawne, finansowe i technologiczne wdrażania wymagań gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarce odpadami.
• Znaczenie i wpływ na systemy gospodarki odpadami konkluzji BAT dla przetwarzania i termicznego przekształcania odpadów.

Konieczne zmiany w gospodarce odpadami w perspektywie roku 2025.
• Zmiany jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych w wyniku wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym.
• Gospodarka o obiegu zamkniętym w odpadach opakowaniowych i innych, powstałych po produktach objętych zasadą poszerzonej odpowiedzialności producenta.
• Gospodarka innymi wybranymi grupami odpadów (m. in.: paliwa z odpadów, odpady żywności, bioodpady z sektora komunalnego i spożywczego, odpady z produkcji, odpady medyczne, etc.).
• Gospodarka o obiegu zamkniętym w odpadach komunalnych – przykłady działań, wdrożeń (PL i wybrane kraje członkowskie UE).
• Strategia postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi.

Oczekiwane uwarunkowania dla wdrażania innowacji w gospodarce odpadami.
• Innowacje w organizacji i technologii gospodarki odpadami (np. pasywność energetyczna instalacji przetwarzania odpadów).
• Efektywność ekonomiczna i ekologiczna systemu gospodarowania odpadami.
• Mechanizmy wspierania działań w zakresie efektywnej gospodarki odpadami.
• Efektywny monitoring i kontrola systemu gospodarowania odpadami.

Wizyta studyjna w zakładzie przetwarzania odpadów.
• Gospodarka odpadami w praktyce gospodarczej.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.