Założenia

Kongres Gospodarki Odpadami (KGO) to ogólnopolskie spotkanie przedstawicieli: nauki, praktyki gospodarczej, organizacji i zarządzania w zakresie gospodarowania odpadami.
Celem strategicznym KGO jest wzmocnienie relacji przedsiębiorstw i samorządów z nowoczesnymi i innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie budowy efektywnego systemu oraz wdrażania niezbędnych zmian w gospodarce odpadami.

Kongres będzie spotkaniem o charakterze konferencyjno-szkoleniowym organizowanym cyklicznie (w cyklu dwuletnim) zajmującym się kompleksową gospodarką odpadami, skupiającym przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej, projektantów, firm komunalnych i instalacji przetwarzających odpady, jak również przedstawicieli wykonawców inwestycji, instytucji finansujących (banki, fundusze pomocowe) oraz świata nauki (uczelnie wyższe, instytuty naukowe i badawcze).

Konferencji towarzyszyć będzie publikacja recenzowanego wydawnictwa (realizowanego w formie elektronicznej) z kilkudziesięcioma referatami tematycznymi.

Kongres Gospodarki Odpadami jest realizowany przy organizacyjnym i merytorycznym zaangażowaniu Krajowej Izby Gospodarczej będąc naturalną kontynuacją organizowanego od 1995 roku Forum Gospodarki Odpadami.

Ważnym celem Kongresu będzie przygotowanie sektora gospodarki odpadami do koniecznych zmian związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym oraz określenie uwarunkowań dla szerszego wdrażania innowacji w sektorze.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.