Misja Gospodarcza do Rumunii (Bukareszt, Kluż Napoka), 18-21 X 2016 r.

Krajowa Izba Gospodarcza przy współpracy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Bukareszcie organizuje misję gospodarczą do Rumunii w terminie 18-21 października 2016 roku dla przedstawicieli polskich firm, zainteresowanych podjęciem współpracy i inwestycjami na rynku rumuńskim. W ramach misji planujemy fora i spotkania biznesowe zarówno w Bukareszcie jak i w miejscowości Kluż Napoka na wschodzie Rumunii. Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Bukareszcie wśród potencjalnych dziedzin współpracy wymienia przede wszystkim nowoczesne technologie produkcji i przesyłu energii, rozwój sieci transportowej (zarówno drogowej, jak i kolejowej), sektor budowlany, sektor rolno – spożywczy, przemysł meblarski.

Ponadto, w związku z coraz bardziej skuteczną implementacją pozyskiwanych przez Rumunię unijnych środków finansowych, a także koniecznością spełnienia wymogów unijnych w zakresie energetyki i ochrony środowiska, dziedziny gospodarcze rokujące duże szanse rozwoju współpracy to:

  • przemysł wydobywczy, usługi przy budowie autostrad, wymianie sieci kolejowych i przebudowie dworców kolejowych,;
  • usługi remontowo – budowlane ( w tym budowa stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków wraz z dostawą sprzętu);
  • inne kontrakty finansowane ze środków lokalnych, budżetowych i europejskich (liczne przetargi publiczne).

Perspektywiczna jest też współpraca w zakresie przemysłu obronnego (prowadzone są negocjacje dot. porozumienia między rządem Rumunii i rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie tego przemysłu).

Misję organizujemy przy ścisłej współpracy Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Bukareszcie, a także przy wsparciu i pomocy partnerów rumuńskich, w tym Izby Przemysłowo-Handlowej Rumunii oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Kluż, Krajowego Związku Pracodawców Rumuńskich oraz oddziału Bilateralnej Izby Polsko-Rumuńskiej w Kluż Napoka (w trakcie tworzenia).

Szacowany koszt misji to 4500 PLN +23% VAT na osobę.
Powyższa cena obejmuje koszty przelotów w klasie ekonomicznej na trasie Warszawa-Bukareszt-Kluż Napoka-Warszawa; koszty dwóch noclegów w Bukareszcie i jednego w Kluż Napoka, a także ubezpieczenia oraz transferów lotniskowych. Ponadto w cenie są ujęte koszty organizacji forum i spotkań biznesowych w Bukareszcie oraz forum i spotkań biznesowych w Kluż Napoka, organizacji spotkania w siedzibie WPHI oraz spotkania podsumowującego w Bukareszcie, koszty tłumacza podczas for w Bukareszcie i Kluż, a także druku folderu zawierającego informacje o profilu i ofercie członków Misji.
Koszty udziału w misji stanowią koszty uzyskania przychodów.

Zgłoszenie udziału w Misji w terminie do dnia 27 września 2016 r.: REJESTRACJA ONLINE

Ponadto mailem na adres: aderbin@kig.pl proszę o przesłanie:

  • logo firmy w formacie .jpg,
  • zdjęcie uczestnika Misji,
  • dane do ubezpieczenia (nr paszportu +kopia paszportu –strona ze zdjęciem; nr PESEL, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania).

Proszę o informację, czy reprezentant Państwa firmy posługuje się językiem angielskim (rozmowy B2B).

Poczynając od 2011 roku rumuńska gospodarka odnotowuje stały, znaczący wzrost gospodarczy jak również rozwój w wielu dziedzinach życia gospodarczego i w sferze publicznej. PKB na osobę rośnie średnio w tempie 4,5% rocznie, podczas gdy wskaźnik ten w całej UE wynosi 1,9%. Bank Światowy przewiduje dalszy wzrost gospodarczy Rumunii w kolejnych latach na poziomie ok. 4%. Wzrasta także konsumpcja gospodarstw domowych.

Rynek rumuński to ponad 19 mln konsumentów, których siła nabywcza w miarę dalszego rozwoju gospodarczego kraju będzie rosła. Niewątpliwie pozytywnym aspektem jest przyjazne nastawienie Rumunów do Polski i Polaków, którzy postrzegają nasz kraj jako państwo sukcesu, z udaną transformacją gospodarczą. Naszym dużym atutem jest, że towary pochodzące z Polski są wysoko cenione pod względem ich jakości, a przy tym konkurencyjnej ceny.

Rumunia jest atrakcyjnym obszarem działania dla polskich inwestorów. Jako członek UE Rumunia ma dostęp do funduszy europejskich, oferuje dodatkowo znaczącą pomoc publiczną dla inwestorów zagranicznych, uwarunkowaną wielkością inwestycji i liczbą nowych miejsc pracy. Uruchomiony niedawno projekt www.investromania.gov.ro ma za zadanie zaprezentowanie najważniejszych sektorów, dzięki czemu inwestorzy zagraniczni mają dostęp do informacji dotyczących wielkości rynku, najważniejszych graczy na rynku, siły roboczej, możliwości eksportowych, potencjalnych dostawców i partnerów. Sześć sektorów priorytetowych w Rumunii to: IT&C, przemysł motoryzacyjny, przemysł lotniczy, przemysły kreatywne, rolnictwo i biogospodarka.

Inwestorzy zagraniczni biorą pod uwagę stosunkowo niskie koszty pracy, dobre położenie geograficzne, które stanowi korzystną bazę do ekspansji na Bałkany i do Turcji. Nie bez znaczenia są niskie podatki liniowe CIT i PIT na poziomie 16%. W 2015 r. zredukowano stawkę VAT dla żywności z 24% do 9%, w 2016 stawkę podstawową z 24% do 20%, wprowadzając jednocześnie preferencyjną stawkę 5% w przypadku m.in. książek, podręczników, gazet i czasopism oraz mieszkań o powierzchni do 120 m.kw. Jednocześnie nowy Kodeks podatkowy zakłada od 1 stycznia 2017 r. obniżenie stawki podstawowej o kolejny punkt procentowy, z 20% do 19%,

W II kwartale 2016 r. ruszył drugi nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Konkurencyjność 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1. Dział A: “Inwestycje w działy badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw”.O dotację w tym programie mogą ubiegać się firmy rumuńskie, jak również przedsiębiorstwa z pozostałych krajów członkowskich UE, pod warunkiem, że sam projekt będzie realizowany na terenie Rumunii. Minimalna wartość dofinansowania to 4,5 mln lei, maksymalna: 90 mln lei. To konkurs przeznaczony dla firm prowadzących działalność R&D w ściśle określonych obszarach. W ramach projektu można m.in. nabyć nieruchomości (tereny i budynki) niezbędne do stworzenia lub zmodernizowania działu R&D i wyposażyć je w sprzęt do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych.

WPHI posiada dostęp do bazy prawnej INDACO, dzięki czemu prowadzi stały monitoring legislacji gospodarczej Rumunii, głównie w zakresie zmian mających wpływ na działalność polskich eksporterów i inwestorów. Polskim podmiotom gospodarczym, które planują rozpoczęcie działalności w Rumunii, WPHI udziela informacji o firmach rumuńskich m.in. w zakresie ich formy prawnej, zakresu działalności, organach statutowych, sytuacji finansowej itp. korzystając z dostępu do Rejestru Handlowego Ministerstwa Sprawiedliwości, co może pozwolić uniknąć kontaktów z firmami, które nie rokują w zakresie uczciwej współpracy i mogą stanowić zagrożenie powodzenia planów handlowych, czy inwestycyjnych, związanych z rynkiem rumuńskim.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału.

Kontakt:

Anna Derbin
tel. 22/ 630 96 43,
tel. kom. 506 241 636,
fax. 22/ 630 99 15,
email: aderbin@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.