• A A A
 • KA202 – Projekt partnerstwa strategicznego na rzecz kształcenia i szkolenia zawodowego

  Tytuł projektu: Partnerstwo promujące edukację w zakresie transformacji przemysłu detalicznego w kierunku trwałych modeli biznesowych

  Czas trwania: 24 miesiące
  Rozpoczęcie projektu: listopad 2018 r

  Tło

  Zgodnie ze strategią „Europa 2020”, jeżeli Europa ma sprostać stojącym przed nią wyzwaniom gospodarczym i społecznym, obywatele muszą spełnić zasadnicze wymagania w zakresie przedsiębiorczości we wszystkich dziedzinach życia – na przykład w zakresie innowacji gospodarczych i społecznych, tworzenia nowych przedsiębiorstw , zdolność do zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa. Komisja Europejska od dawna wspiera edukację w zakresie przedsiębiorczości, która jest czwartym celem strategii ET2020 (Zwiększenie kreatywności i innowacji, w tym przedsiębiorczości, na wszystkich poziomach kształcenia i szkolenia), a w tej dziedzinie edukacji i szkoleń leży wyniki projektu.

  Handel dystrybucyjny, a zwłaszcza handel detaliczny, są kluczowymi podmiotami gospodarki, ponieważ stanowią główny interfejs między producentami a konsumentami. Około połowa konsumpcji prywatnej przypada na handel detaliczny. Również „wartość dodana” usługi pośrednictwa świadczonej przez zawody dystrybucyjne jest znaczna, stanowiąc średnio około 25% cen towarów konsumpcyjnych. Sprzedaż detaliczna jest zasadniczo lokalną firmą. Podczas gdy ogromna większość firm detalicznych to Mikro i MŚP (odpowiednio 95,1% i 4,8%), zatrudniające ponad połowę całkowitych zasobów ludzkich w sektorze (odpowiednio 37,2% i 25,9%), duża firma przyczynia się do 44,7% wartości dodanej dla sektora, odzwierciedlając podwójne wyzwania związane ze skutecznością poprzez skalę i zaspokajanie lokalnego popytu. Handel detaliczny jest sektorem bardzo konkurencyjnym, wykazującym niski poziom rentowności w porównaniu do innych sektorów. Charakteryzuje się wysokim poziomem narodzin i śmierci przedsiębiorstw. Postęp technologiczny i zachowania konsumentów leżą u podstaw głębokiej transformacji w handlu detalicznym i hurtowym, a rozwój handlu internetowego zmienia sposób działania firm i interakcji konsumentów, generując nowe wyzwania i możliwości. W przypadku drobnych firm detalicznych istnieje potrzeba wejścia w gospodarkę cyfrową, która przyniesie im znaczną wydajność, zmieni zarządzanie i otoczenie biznesowe, stymulując nowe modele biznesowe i formaty handlowe, ale także stworzy nowe miejsca pracy z nowymi wymaganiami w zakresie umiejętności.

  Współpraca

  W projekcie RETAIL zaangażowane jest konsorcjum złożone z 7 partnerów z 4 krajów UE: Irlandii, Hiszpanii, Polski i Grecji. Mając różne pochodzenie, konteksty, profile i doświadczenia, ci partnerzy, 2 izby handlowe, 3 MŚP oferujące usługi i szkolenia biznesowe, 1 uniwersytet, 1 firma  IT współpracują w celu opracowania innowacyjnej propozycji uczenia się skierowanej do głównych grup docelowych.

  • KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA Polska
  • DUBLIN CHAMBER OF COMMERCE Irlandia
  • KAINOTOMIA & SIA EE Grecja
  • INSTALOFI LEVANTE SL Hiszpania
  • MARKEUT SKILLS SL  Hiszpania
  • DANMAR COMPUTERS Sp z o.o. Polska
  • NATIONAL YOUTH FEDERATION Irlandia

  Cele projektu RETAIL

  Głównym celem jest opracowanie i zapewnienie innowacyjnych szkoleń i edukacji praktycznej oraz innowacyjnego szkolenia w zakresie rozwoju zrównoważonych modeli biznesowych skierowanych do doświadczonych i małych sprzedawców detalicznych i młodzieży poszukującej przyszłych możliwości kariery w tym sektorze.

  • Wspieranie doświadczonych przedsiębiorców z sektora detalicznego, którzy potrzebują zmiany modelu biznesowego i praktyk.
  • Wspieranie młodzieży i bezrobotnych, dla których handel detaliczny jest wejściem na rynek pracy, w poszukiwaniu możliwości w tym sektorze i silnym wyczuciu nowych wartości i zachowań klientów.
  • Wsparcie organizacji wspierających biznes i instytucji edukacyjnych, które uzyskają dostęp do materiałów szkoleniowych  i będą zwielokrotnieniem metodologii i treści, które zostaną opracowane.

  Grupy docelowe

  Definicja sprzedawcy: detaliści mogą pojawiać się w różnych formatach, sprzedawać różne produkty, mieć różne struktury prawne i znajdować się w różnych lokalizacjach. Konkurencyjne możliwości detalisty wynikają z jego doskonałej zdolności do wytwarzania asortymentu towarów, które konsumenci będą chcieli kupić, i oferowania ich we właściwy sposób, we właściwej lokalizacji i za odpowiednią cenę.

  • Doświadczeni przedsiębiorcy detaliczni, którzy muszą odnowić swoje umiejętności i umiejętności dalej rozwijać swoje MŚP w kierunku długoterminowych zrównoważonych praktyk, integrując technologie cyfrowe, czynniki społeczne, środowiskowe i ekonomiczne.
  • Młodzież, w szczególności młodzież o niskich kwalifikacjach lub bezrobotna, którzy potrzebują posiąść nową wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem i modeli biznesowych, dla których sektor handlu detalicznego jest szansa na karierę. Ta grupa ma nieformalny wysoki poziom kompetencje cyfrowych, które mogą być wykorzystane przez pierwszą grupę.

  Działania projektowe

  • Pakiet szkoleniowy dla przedsiębiorców detalicznych:
   Pierwszy produkt zostanie poświęcony opracowaniu pakietu szkoleniowego skierowanego do pierwszego celu projektu: doświadczonych przedsiębiorców.
  • Pakiet szkoleniowy dla młodzieży i bezrobotnych:
   Drugi produkt zostanie poświęcony opracowaniu pakietu szkoleniowego skierowanego do
   drugi cel projektu: młodzież i bezrobotni.
  • Pakiet szkoleń międzypokoleniowych:
   Zapewni treści międzypokoleniowe, aby stworzyć oczekiwany dialog między dwiema grupami docelowymi i ich współpracą na rzecz innowacji sektorowych.
  • Internetowa platforma współpracy: obsługująca różne pakiety szkoleniowe i moduły społecznościowe do realizacji szkolenia.
  • Działania edukacyjne, skupiające przedstawicieli dwóch grup docelowych, oraz
   nawiązanie pierwszej współpracy w poszukiwaniu rozwiązań dla konkretnych przypadków badawczych.
  • Organizacja wydarzeń multiplikacyjnych: wydarzenia promocyjne krajowe, konferencja końcowa.

 • W dniu 31.10.2019 została podpisana umowa w sprawie realizacji przez KIG projektu GreenEvo. Krajowa Izba Gospodarcza została wybrana na realizatora usług dla Ministerstwa Klimatu w zakresie organizacji misji gospodarczych i innych działań promujących laureatów GreenEvo na rynkach zagranicznych, działania będą prowadzone do listopada 2020 roku. Do grona laureatów trafiają sprawdzone, wdrożone i wysoce efektywne technologie, co wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku Polski na świecie.

  GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii to program Ministerstwa Klimatu (wcześniej: Ministerstwa Środowiska), mający na celu tworzenie przyjaznych warunków dla upowszechniania w kraju i za granicą technologii środowiskowych polskich przedsiębiorców. Jego głównym zadaniem jest pomoc polskim małym i średnim firmom w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych, a także zapewnienie im niezbędnych narzędzi umożliwiających dynamiczny rozwój.

  Program GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii stanowi flagowy przykład współpracy administracji z biznesem stymulujący międzynarodowy transfer zielonych technologii oraz realnie wspierający zagraniczną aktywność polskich firm. Podstawą funkcjonowania Programu jest realizacja zadania Ministra Klimatu, które ma na celu wsparcie polskich technologii środowiskowych w kraju i za granicą, stanowiące element polityki ochrony środowiska. Program GreenEvo finansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

  Główne nurty, które promuje GreenEvo, obejmują gospodarkę o obiegu zamkniętym, elektromobilność, adaptację do zmian klimatu, zrównoważony rozwój, efektywność energetyczną, odnawialne żródła energii i gospodarkę zasobooszczedną.

  Obszary działania programu, to :

  • gospodarka wodno-sciekowa
  • gospodarka odpadami
  • odnawialne żrodła energii
  • oszczędność energii
  • ochrona powietrza
  • ochrona róznorodnosci biologicznej
  • budownictwo pasywne
  • niskoemisyjny transport
  • ochrona  klimatu, w tych technologie redukujące emisję gazów cieplarnianych

  W ramach programu eksperci z BWZZ KIG wspierają Ministerstwo Klimatu w organizacji dzialan promocyjnych, w tym misji gospodarczych, których beneficjentami są firmy – laureaci projektu GreenEvo. W ramach w/w działań projekt przewiduje różnego rodzaju  spotkania biznesowe z udzialem zagranicznych partnerów, rozmowy B2B, udział w zagranicznych targach, wizyty studyjne, przede wszystkich za granicą, ale także w Polsce, jak również szkolenia.

  Strona projektu tutaj.

  Relacja z misji GreenEvo w Kanadzie tutaj.

   

  Kontakt:

  Agnieszka Salamonczyk, Zastępca Dyrektora BWZZ, Ekspert GreenEvo
  asalamonczyk@kig.plagnieszka.salamonczyk@klimat.gov.pl
  tel: 516 178 476, 577 740 500

  Elzbieta Wojtas, Manager, Ekspert GreenEvo
  ewojtas@kig.plelzbieta.wojtas@klimat.gov.pl
  tel: 516 705 708, 575 940 800

 • V4VN Value Network for SME’s. Projekt to projekt realizowany w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Inicjatywa dotyczy wartości dodanej sieci zaopatrzenia sektora motoryzacyjno-samochodowego krajów Grupy Wyszehradzkiej.

  Partnerami w Projekcie są następujące organizacje:

  • Izba Przemysłowo – Handlowa z Bacs-Kiskun, Węgry
  • Izba przemysłowo – Handlowa z Bratysławy, Słowacja
  • Krajowa Izba Gospodarcza, Polska
  • Uniwersytet Ekonomiczny z Pragi, Czechy.

  W związku z realizowanym projektem w listopadzie odbyło się pierwsze spotkanie partnerów Projektu V4VN w Kecskemet, podczas którego zostały opracowane zarysy planu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorców branży samochodowo-motoryzacyjnej z czterech krajów uczestniczących w programie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji samorządowych, naukowych oraz eksperci ds. motoryzacji z czterech krajów.

  Zapraszamy do udziału w programie przedstawicieli branży samochodowej i motoryzacyjnej.

  Informacje:
  Maria Nowakowska
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Krajowa Izba Gospodarcza
  Tel: 4822 – 6309783, 506 118 375
  e-mail: mnowakowska@kig.pl

  Załączniki:
  Wprowadzenie do projektu VNV4C_ PL
  Cele warsztatu VNV4
  VNV4: memorandum of Understanding
  Final report

 • ELAN (European and Latin American Business Services and Innovation), to sieć której celem jest wspieranie europejskich przedsiębiorców w realizacji przedsięwzięć gospodarczych  w Ameryce Południowej opartych na transferze technologii. ELAN oferuje sieć kilkudziesięciu instytucji z krajów UE i Ameryki Południowej m.in.:  Brazylia, Argentyna, Chile, Meksyk, Kolumbia, Peru, Kostaryka których zadaniem jest pomoc przedsiębiorcom w identyfikowaniu potencjalnych partnerów, nawiązywaniu z nimi kontaktów oraz uruchamianiu wspólnych przedsięwzięć biznesowych.

   

  Od 2017 r. Krajowa Izba Gospodarcza jest członkiem sieci ELAN. Biuro Współpracy z Zagranicą poprzez przestąpienie do sieci rozszerzyło wachlarz usług dla firm zainteresowanych rynkami Ameryki Łacińskiej i planuje organizacje misji gospodarczych podczas organizowanych przez ELAN wydarzeń w krajach latynoskich oraz na nawiązanie nowych kontaktów w AŁ umożliwiających późniejszą realizację innych projektów.

   

  http://www.elannetwork.org/

   

   

  Kontakt

  Monika Sasiak
  tel. 22 630 97 23
  msasiak@kig.pl

  Maria Nowakowska
  tel. 22 630 97 83
  mnowakowska@kig.pl

   


 • W dzisiejszym świecie globalny rynek nie jest już zarezerwowany dla dużych korporacji, a coraz częściej małe i średnie firmy zaczynają ekspansję zagraniczną. Jednak rozpoczęcie własnego biznesu za granicą nie jest zadaniem łatwym, dlatego też Ready2Go poszukuje dynamicznych małych i średnich europejskich przedsiębiorstw, aby je wesprzeć i dać im szansę wyjścia ze swoją działalnością za granicę. Projekt Komisji Europejskiej, realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, którego członkiem jest KIG, pod kierownictwem Promos Milan we współpracy z Enterprise Europe Network, Ready2Go jest nowym, innowacyjnym programem, w którym 80 wybranych firm wyposażonych zostanie w narzędzia niezbędne do osiągnięcia sukcesu za granicą. Wśród pięciu rynków docelowych programu dla internacjonalizacji znalazły się między innymi: Kamerun, Chile, Indie, Kanada oraz USA. Uczestnicy projektu nie tylko zapoznają się ze sposobem działania na danych rynkach, ale również podejmą pierwsze kroki w celu nawiązania współpracy biznesowej w tych krajach.

  Sekretem międzynarodowego sukcesu jest wiedza dotycząca radzenia sobie na zagranicznym rynku, dlatego też Ready2Go zapewnia indywidualne szkolenia oraz programy szkoleniowe, dopasowane do konkretnego przedsiębiorstwa. Celem takiego treningu będzie utworzenie przez każdą z firm Międzynarodowego Biznesplanu, będącego strategicznym określeniem celów i postępu internacjonalizacji. Każda z uczestniczących firm otrzyma zdalne wsparcie oraz porady od Ready2Go podczas trwania programu.

  Dla każdej firmy starającej się odnieść sukces za granicą nawiązywanie właściwych kontaktów jest kluczowe aby rozwijać swoją działalność. Dlatego też, Ready2Go zorganizuje przedsięwzięcia matchmakingowe, które umożliwią uczestnikom nawiązanie wartościowych relacji z odpowiednimi firmami w krajach docelowych.

  Najbardziej interesujący aspekt programu to korzyści, które uczestnicy będą czerpać z rozpoznania zagranicznych rynków – nie tylko będą oni mogli wziąć udział w dwóch szkoleniach odbywających się w 5 różnych ośrodkach kulturowych Europy, ale również uczestniczyć będą w dwóch wydarzeniach networkingowych w krajach docelowych, wybranych do programu, z częściowym pokryciem kosztów.

  Narzędzia i szkolenia w ramach Ready2Go pozwolą firmom poszerzyć ich horyzonty, rozbudować sieć kontaktów za granicą, a przede wszystkim wejść na światowy rynek. Do udziału w programie wyselekcjonowanych zostanie 80 firm, które muszą spełniać następujące kryteria:
  •    Posiadać status  małego lub średniego przedsiębiorstwa
  •    Być zarejestrowanym w kraju członkowskim Unii Europejskiej lub krajach partnerskich COSME (Albania, Armenia, Bośnia i Hercegowina, Macedonia, Islandia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia i Turcja).
  •    Działać w sektorze wytwórczym (firmy consultingowe oraz specjalistyczno-usługowe nie zaliczają się). Branże uwzględnione w projekcie to: branża spożywcza, biotechnologie, chemia, rzemiosło, branża kreatywna (radio, telewizja, fotografia, design itp.), ochrona środowiska, zdrowie i medycyna,  ICT, energia odnawialna i innowacyjna, materiałowa, Nano i mikro technologie, handel hurtowy, branża budowlana, tekstylna i modowa, meblarska
  •    Posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

  80 firm wybranych do programu Ready2Go :
  •    Weźmie udział w 3-dniowym indywidualnym szkoleniu i programie treningowym (odbywającym się w siedzibie firmy) pomiędzy czerwcem a sierpniem 2017 roku
  •    Weźmie udział w 2-dniowym szkoleniu odbywającym się na terenie Europy pomiędzy lipcem a październikiem 2017 roku
  •    Określi swój międzynarodowy biznesplan przy wsparciu Ready2Go
  •    Uczestniczyć będzie w max 2 wydarzeniach matchmakingowych pomiędzy listopadem 2017 a czerwcem 2018

  Aplikacja on-line dostępna jest pod adresem: www.b2match.eu/ready2go i musi zostać złożona wraz z poniższą deklaracją w terminie do 31 marca 2017 roku. Więcej informacji na temat kryteriów wyboru, dat oraz programu projektu znaleźć można na tej samej stronie.

  Pliki do pobrania:
  INFORMACJE O PROJEKCIE: Pobierz
  DEKLARACJA SPEŁNIENIA KRYTERIÓW PROJEKTU: Pobierz

  Odkryj świat biznesu z Ready2Go

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą KIG

  Piotr Lipiec
  +48 22 630 96 06
  plipiec@kig.pl

  Elżbieta Wojtas
  +48 22 630 97 52
  ewojtas@kig.pl

  PROMOS – Ready2Go ready2go@mi.camcom.it

 • EUROMED Invest jest kontynuacją realizowanego w latach 2009-2011, programu Invest in MED, w którym uczestniczyła Krajowa izba Gospodarcza razem z izbami partnerskimi z Algierii i Maroka. Realizacja EUROMED Invest  rozpoczęła się w 2014 roku, z udziałem organizacji przedsiębiorców  z 28 krajów Unii Europejskiej we współpracy z 10 krajami partnerskimi z  regionu Śródziemnomorza tj.: Algierią, Palestyna , Egiptem, , Izraelem, Jordanią, Libanem, Marokiem, Syrią , Tunezja i Turcją.

  W 2015 roku, w ramach w/w programu odbyło się Euro-Med Business Roadshow w Algierii we współpracy z Węgierską Izbą Przem.-Handlową , CEI Piemonte oraz z izbami gospodarczymi z Maroka i Algierii. Roadshow pn. AGROTECHinMED był dwudniowym wydarzeniem, które miało miejsce  z okazji MT Rolniczych SIPSA’2015 w Algierze z udziałem przedsiębiorców, organizacji otoczenia biznesu i dyplomatów z Polski, Węgier, Włoch, Algierii i Maroka.

  W 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza, razem z partnerami z Maroka, Algierii oraz Łotwy zorganizowała kolejne międzynarodowe wydarzenie EURO-MED. Business Roadshow w Casablance pn. GREEN BATIMED z branży nowoczesnych technologii i rozwiązań dla budownictwa.

  Kolejne działania w ramach w/w programu jest  przygotowywane na 2017 rok i odbędzie się  w Kairze, w dniach 1-4 kwietnia 2017 w branży energii odnawialnych z udziałem izb organizacji biznesu orz przedsiębiorców z Polski, Czech, Włoch oraz Egiptu

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Agnieszka Salamończyk
  tel: 22 630 97 73
  e-mail: asalamonczyk@kig.pl

  Elżbieta Wojtas
  tel: 22 630 97 52
  e-mail: ewojtas@kig.pl

  EUROMED Invest ROADSHOW, Green Batimed, 24-25 listopada, Maroko

  W 2016 roku Krajowa Izba Gospodarcza, razem z partnerami z Maroka, Algierii oraz Łotwy zorganizowała kolejne międzynarodowe wydarzenie EURO-MED. Business Roadshow w Casablance pn. GREEN BATIMED z branży nowoczesnych technologii i rozwiązań dla budownictwa.

  Więcej informacji: tutaj

  EUROMED Invest ROADSHOW, AGROTECH in MED, 13-14 maja, Algieria

  W dniach 13-14 maja 2015 r. w Algierze Krajowa Izba Gospodarczą we współpracy z partnerami KIG  w Algierii (Regionalna Izba w Dahra Mostaganem i Narodowa Izba Rolnicza, ANDI Agencja Inwestycji) oraz izbami przemysłowo-handlowymi z Maroka, Włoch i Węgier zorganizowała EURO-MED Business Roadshow  pn. AGROTECH in MED. Wydarzenie to obywało się w formie dwudniowego  Forum Gospodarczego oraz rozmow B2B dla polskich firm z branży maszyn, technologii i produktów rolniczych z przedsiębiorcami z Algierii, Maroka, Włoch , Węgier i Francji.

  Współorganizatorem wydarzenia był Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Algierze. Honorowego Patronatu tej imprezie udzieliło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

  W inauguracji Forum udział wzięli Ambasadorowie krajów, które uczestniczyły w Projekcie,jak również Ambasador – Przewodniczący Przedstawicielstwa UE w Algierii, przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Algierii oraz   Krajowej Izby Rolnictwa Algierii, która wspomagała KIG w organizacji wydarzenia.
  Program EUROMED INVEST to program mający na celu wzmacnianie relacji ekonomicznych w obszarze euro-śródziemnomorza, jego założenia przedstawił podczas Forum Oussama Dahmani, Project Manager, Anima Investment.

  Poza udziałem w Forum, które poświęcone było możliwościom współpracy w branży rolniczej, maszyn i urządzeń rolniczych oraz rolno-spożywczej w krajach partnerskich projektu, ze szczególnym uwzględnieniem rynku algierskiego, program przewidywał  rozmowy B2B oraz konsultacje  z organizacjami biznesowymi ze wszystkich krajów biorących udział w projekcie: Polska, Algieria, Maroko, Węgry, Włochy oraz kontakty na polskim stoisku informacyjnym podczas MT SIPSA’2015.

  Algieria, jest ważnymi partnerami dla Unii Europejskiej. Na przykładzie współpracy polskich i algierskich przedsiębiorców, można stwierdzić, że są to nasi priorytetowi partnerzy gospodarczy w regionie MED. W ciągu minionych pięciu lat polsko-algierska wymiana wzrosła prawie trzykrotnie, istnieje zatem duży potencjał gospodarczy tego kraju. Roadshow w Algierze to dodatkowe narzędzie do wzmocnienia współpracy gospodaczej, zwłaszcza miedzy krajami Europy Centralnej z krajami MED.

  W dwudniowym Roadshow Agrotech in Med wzięło udział ponad 150 uczestników, zarówno przedsiębiorców, jak i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, klastrów i ambasad.

  www.euromedinvest.eu

 • Krajowa Izba Gospodarcza, jako uczestnik Konsorcjum Eurochambres, realizuje Program EAST INVEST w ramach Partnerstwa Wschodniego. Celem jego jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz budowanie sieci powiązań biznesowych miedzy Unią Europejską a krajami tego Regionu poprzez organizacje szkoleń, konferencji, spotkań B2B w krajach UE oraz Białorusi, Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Mołdowy i Ukrainy.

  Partnerstwo Wschodnie jest pierwszą polską inicjatywą wprowadzoną do systemu stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zbliżenie i integracja państw Europy Wschodniej z Unią Europejską.

  logo_east-invest

  Celem programu EAST INVEST, realizowanego do 2013 roku, jest wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości oraz budowanie sieci powiązań biznesowych miedzy Unią Europejską a krajami Regionu Partnerstwa Wschodniego: Ukrainą, Białorusią, Mołdową, Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją.

  W jego ramach, we współpracy z organizacjami biznesowymi z w/w krajów Krajowa Izba Gospodarcza, przygotowuje wizyty studyjne oraz rozmowy B2B podczas międzynarodowych targów branżowych w Polsce jak również programy twinningowe i staże.

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Katarzyna Kaniewska
  tel: 22 630 97 07
  e-mail: kkaniewska@kig.pl

  Monika Sasiak
  tel: 22 630 97 23
  e-mail: msasiak@kig.pl

  Relacja: Misja przyjazdowa firm ukraińskich w ramach projektu EAST INVEST

  W dniach 15-17 kwietnia 2015 r. miał miejsce Road Show przedsiębiorców ukraińskich z Obwodu donieckiego. W skład delegacji wchodziło 10 przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego, produkcji ceramiki, chemii przemysłowej, produkcji maszyn i produkcji opakowań. Wizyta odbyła się pod przewodnictwem Prezes Donieckiej Izby Handlowo-Przemysłowej Pani Elwiry Sewostianenko.

  Podczas trzydniowego pobytu przedsiębiorcy mieli możliwość wzięcia udziału w wizytach informacyjnych dotyczących warunków współpracy gospodarczej z Polską, inwestycji oraz funkcjonowania wolnych stref ekonomicznych. Podczas polsko-ukraińskiego forum biznesu mili oni możliwość uczestnictwa w spotkaniach B2B z polskimi przedsiębiorcami. W ramach wizyty delegaci odwiedzili m.in.: Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, PARP, PAIiIZ, Krajową Agencję Poszanowania Energii S.A. Delegaci przedstawiający branżę spożywczą wzięli udział w targach Warsaw Food Expo 2015.

  Przedstawiciele ukraińskiego biznesu gościli w Polsce w ramach projektu East Invest, będącego inicjatywą Komisji Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane przy współpracy Krajowej Izby Gospodarczej, Donieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, East Alliance i EUROCHAMBRES. Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej.

  Wizyta stażowa z Armenii w Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach programu East Invest

  Pan Hovhannes Sukisyan z The Urban Foundation for Sustainable Development z Armenii w dniach 3-7 lutego 2014 r. był gościem Biura Współpracy z Zagranicą KIG – w ramach wymiany stażowej programu (BSO Exchange) EAST – INVEST.

  Projekt East Invest realizowany jest w ramach inicjatywy Partnerstwa Wschodniego – wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw (SME Facility). Celem programu jest rozwój w państwach Partnerstwa Wschodniego mechanizmów pobudzających napływ inwestycji zagranicznych oraz poprawa klimatu biznesowego i inwestycyjnego, co przełożyć się ma na wzrost relacji handlowych w regionie i z Unią Europejską.

  BSO Exchange jest działaniem zmierzającym do kształcenia wysoko wykwalifikowanej kadry managerskiej, wśród pracowników samorządu gospodarczego i organizacji otoczenia biznesu w krajach Partnerstwa Wschodniego.

  Pan Sukiasyan podczas stażu, odbył spotkania oraz szkolenia w Warszawie m.in. w Ministerstwie Gospodarki, w Centrum Fundacji Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, w PAIiIZ’e, w PARP oraz Warszawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, Junior Chamber International Warsaw oraz w KIG.

  Głównym celem stażu pana Sukiasyana było nawiązanie kontaktów w Polsce, poznanie funkcjonowania i narzędzi instytucji wspierania przedsiębiorczości, a szczególnym zainteresowaniem pana Sukiasyana cieszą się zagadnienia związane z rozwojem partnerstwa publiczno – prywatnego w naszym kraju.

  Galeria zdjęć:

  Kontakt
  Monika Sasiak
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 97 23
  e-mail: msasiak@kig.pl

  Staże w Krajowej Izbie Gospodarczej w ramach programu EAST- INVEST BSO EXCHANGE PROGRAMME

  logo_izba-lwowska

  W terminie od 30 stycznia do 3 lutego 2012 r. gościem Krajowej Izby Gospodarczej była Pani Nataliia Karpenchuk- Konopatska z Lwowskiej Izby Przemysłowo Handlowej w ramach wymiany stażowej programu EAST- INVEST, który KIG realizuje w ramach konsorcjum EUROCHAMBRES. Wymiany stażowe w ramach programu wspomagają kraje Partnerstwa Wschodniego w kształceniu wykwalifikowanej kadry managerskiej.

  Celem stażu było nawiązanie przez Przedstawicielkę Izby Lwowskiej kontaktów instytucjonalnych w Polsce, poznanie funkcjonowania instytucji wspierania przedsiębiorczości i otoczenia biznesu oraz aspektów realizacji projektów międzynarodowych i mechanizmów promocji innowacyjności wsektorze MŚP.

  Tematami szkolenia oraz indywidualnych konsultacji p. Natalii Karpenchuk w Krajowej izbie Gospodarczej były m.in. promocja eksportu małych i średnich przedsiębiorstw, realizacja projektów o charakterze międzynarodowym, funkcjonowanie nowoczesnych platform internetowych dla przedsiębiorców, legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych. Dla Przedstawicielki Izby Lwowskiej zaplanowane zostały ponadto spotkania w Ministerstwie Gospodarki, PAIiIZ, KUKE SA oraz Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości jak również w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie.

  Dzięki tej wizycie Krajowa Izba Gospodarcza nawiązała współpracę z kolejną Izbą z krajów Partnerstwa Wschodniego, z którą planujemy realizację dalszych przedsięwzięć w ramach programu East-Invest.

  Lwowska Izba Przemysłowo- Handlowa www.lcci.lviv.ua, założona w 1850 roku, jest najstarszą izbą gospodarczą na Ukrainie i tym samym członkiem tzw. “Klubu 1850” (stowarzyszenie izb założonych w 1850 roku).

 • Od maja 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza prowadzi jeden z punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców”.

  Od maja 2012 r. Krajowa Izba Gospodarcza została jednym z punktów kontaktowych programu „Erasmus dla Młodych Przedsiębiorców” („Erasmus for Young Entrepreneurs”). Jest to program Komisji Europejskiej umożliwiający wymianę doświadczeń między początkującymi i doświadczonymi przedsiębiorcami z krajów Unii, usprawniający dostęp do nowych rynków oraz poszukiwania potencjalnych partnerów handlowych.

  Do wymiany wiedzy dochodzi podczas pobytu u przedsiębiorcy doświadczonego (przyjmującego), który pomaga początkującemu przedsiębiorcy w zdobywaniu umiejętności koniecznych do prowadzenia małej firmy. Przedsiębiorca przyjmujący czerpie korzyści, poznając własną firmę z nowej perspektywy, a także zyskuje możliwości współpracy z zagranicznymi partnerami oraz pogłębia swoją wiedzę na temat nowych rynków.

  Dane UE wskazują, że wśród dotychczasowych uczestników programu ponad 90% nowych przedsiębiorców i 86 % przedsiębiorców doświadczonych potwierdza, że wymiana przyczynia się do rozwoju ich przedsiębiorstwa. Poza tym EYE pozwala zdobyć wiedzę na temat uwarunkowań kulturowych, organizacyjnych i prawnych prowadzenia firmy za granicą, ułatwia nawiązanie współpracy lub rozpoczęcie wspólnej działalności lub projektów międzynarodowych.

   

  Kto może wziąć udział?

  początkujący przedsiębiorcy: którzy mają poważne plany założenia własnej firmy lub założyli ją w ciągu ostatnich trzech lat (w założeniach programu nie ma więc ograniczeń wiekowych)

  – doświadczeni przedsiębiorcy (ponad 3 lata prowadzenia działalności) lub zarządzający małą bądź średnią firmą, którzy mogą skorzystać z energii i świeżego spojrzenia początkującego przedsiębiorcy


  Na czym polega wymiana?

  – Po zakwalifikowaniu do programu młodzi przedsiębiorcy odbywają kilkumiesięczny staż od 1 do 6 miesięcy u doświadczonego przedsiębiorcy, w jednym z 27 krajów Unii Europejskiej lub do 3 miesięcy w USA, Singapurze lub Izraelu.

  – Udział w projekcie gwarantuje pomoc organizacyjną i finansową w poszukiwaniu partnerów za granicą, wsparcie logistyczne oraz wypłatę dofinansowania Komisji Europejskiej na pokrycie kosztów podróży i utrzymania w trakcie wyjazdu.


  Korzyści:

  – Przedsiębiorca przyjmujący uzyskuje możliwość pracy z energicznym i zmotywowanym początkującym przedsiębiorcą, który może przyczynić się do rozwoju firmy, wnosząc innowacyjne pomysły, nową wiedzę i umiejętności.

  –  „świeże spojrzenie” „opinia z dystansu” młodego przedsiębiorcy, a często także jego  specjalistyczna wiedza, którą może nie dysponować przedsiębiorca przyjmujący i którą może wykorzystać.

  – Wartością dodana działania jest budowania sieci kontaktów i silnych relacji, które mogą być przydatne w przyszłości do wzajemnych konsultacji, udzielania referencji i poszukiwania zagranicznych, jak również doskonalenia umiejętności językowych.

  – Dla przedsiębiorców poczatkujących, comiesięczne wsparcie finansowe w kwocie od 530 do 1100 euro (w zależności od wybranego kraju)

  – Jeśli brałeś udział w poprzednich edycjach programu EYE (przed marcem 2018 r.) możesz ponownie z niego skorzystać wybierając jako kraj docelowy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (stany: Pensylwania lub Nowy Jork), Singapur bądź Izrael.

  Więcej informacji na stronie:

  https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=pl

  Broszura – początkujący przedsiębiorca Pobierz Pdf

  Broszura – doświadczony przedsiębiorca Pobierz Pdf


  Kontakt i pomoc

  Monika Sasiak
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  tel. 22 630 97 23
  e-mail: msasiak@kig.pl

 • W Krajowej Izbie Gospodarczej działa Piemonte Desk – przedstawicielstwo Izby Przemysłowo-Handlowej z Turynu oraz Piemonckiej Agencji ds. Internacjonalizacji. Ideą powstania Piemonte Desk był fakt istniejącej już współpracy między firmami polskimi i włoskimi z rejonu północno – zachodniego, jak również rozwijające się zainteresowanie firm piemonckich rynkiem polskim.

  W ramach działalności przedstawicielstwa organizujemy spotkania B2B polskich i włoskich przedsiębiorców w Polsce oraz we Włoszech, wyjazdy na międzynarodowe targi, seminaria i konferencje w Piemoncie, a także przygotowujemy analizy i informacje rynkowe. Projekt realizowany na mocy umowy pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Włoską Izbą Przemysłowo-Handlową z Turynu i Centro Estero per l’Internazionalizzazione (CEIPIEMONTE) – Piemoncką Agencja ds. Inwestycji, Eksportu i Turystyki.Piemonte Desk zapewnia ukierunkowaną pomoc dla firm z Piemontu oraz polskich firm zainteresowanych rozpoczęciem współpracy handlowej, przemysłowej i technologicznej. Oferuje pomoc w poszukiwaniu partnerów, współpracuje na rzecz rozwoju inicjatyw sektorowych i promuje wśród polskich firm inicjatywy specjalne realizowanych przez Izbę w Turynie i CEIPIEMONTE.Pierwsza umowa na realizację projektu została podpisana pomiędzy Krajową Izbą Gospodarczą a Centro Estero w styczniu 2005. Ogromne zainteresowanie firm usługami świadczonymi w ramach projektu miało wpływ na podjęcie decyzji o kontynuowaniu współpracy.Cele projektu PIEMONTE DESK:

  –  wzmocnienie obecności polskich i włoskich firm na rynkach obydwu krajów;
  –  wsparcie dla firm w procesie nawiązywania biznesowych relacji.

  Działalność KIG w ramach projektu sprowadza się do:

  –    kojarzenia partnerów handlowych;
  –    rozpowszechniania i promowania ofert współpracy;
  –    dostarczania: informacji o danych ekonomicznych, trendach w gospodarce oraz w najważniejszych branżach, danych makroekonomicznych i informacji na temat sytuacji w Polsce;
  –    przekazywania informacji na temat prawnych i finansowych warunków prowadzenia działalności w Polsce;
  –    informacji na temat najważniejszych targów i imprez wystawienniczych w Polsce;
  –    udzielania logistycznego wsparcia piemonckim firmom biorącym udział w targach na terenie Polski;
  –    organizowania spotkań z firmami włoskimi zainteresowanymi wejściem na polski rynek oraz z ich potencjalnymi kontrahentami;
  –    udziału w wydarzeniu “Week dedicated to Poland” oraz w corocznych spotkaniach przedstawicieli wszystkich DESK należących do sieci;
  –    przeprowadzania badań rynkowych;
  –    organizowania wyjazdowych i obsługi przyjazdowych misji gospodarczych.

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Elżbieta Wojtas
  tel. +48 22 630 97 52
  e-mail: ewojtas@kig.pl

 • Krajowa Izba Gospodarcza, będąc członkiem Konsorcjum, które w ramach projektu unijnego powołało ośrodek EVBN EU–VIETNAM, zachęca wszystkie firmy zainteresowane współpracą z rynkiem wietnamskim oraz regionem krajów ASEANU do współpracy z w/w placówką.

  EVBN EU–VIETNAM  BUSINESS NETWORK –  ośrodek obsługi eksportera i inwestora zainteresowanego rynkiem wietnamskim. Powstał w 2014 jako projekt unijny, założony przez Konsorcjum w skład którego wchodzą izby gospodarcze z siedzibą w Wietnamie: francuska CCI France-Vietnam, włoska ICHAM,  European Chamber of Commerce in Vietnam  oraz Czeska Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza i Izba Gospodarcza regionu Emilia Romagna/Włochy.

  Celem nadrzędnym działania EVBN EU–VIETNAM jest pomoc SME w dostępie do rynku wietnamskiego oraz krajów ASEANU, a tym samym zwiększenie eksportu oraz inwestycji europejskich na rynek wietnamski.

  W ramach swojego serwisu dla firm EVBN EU–VIETNAM oferuje :
  –    ogólne informacje w zakresie dostępu do rynku,
  –    opracowania sektorowe  dotyczące rynku,
  –    prowadzenie konsultacji tzw .pre-market research
  –    udział w  branżowych misjach gospodarczych do Wietnamu,
  –    udział w konferencjach, seminariach  dot. rynku wietnamskiego  organizowanych w ramach tzw. Road Show  w krajach europejskich.
  –    poszukiwanie partnera.

  Więcej informacji na stronie internetowej EVBN EU–VIETNAM Business Council  http://evbn.org/

  Kontakt
  Biuro Współpracy z Zagranicą
  Katarzyna Kaniewska
  tel: 22 630 97 07
  e-mail: kkaniewska@kig.pl

   

  Zaproszenie na imprezę Green Energy w Wietnamie
  Krajowa Izba  Gospodarcza  promując działania  EVBN  EU-VIETNAM BUSINESS NETWORK, zaprasza polskie  firmy z zakresu: ochrony wód,  gospodarki odpowiadani ,energii odnawialnej  i efektywności energetycznej do wzięcia udziału w Misji Gospodarczej Sektora  Zielonych technologii do Wietnamu, która odbędzie się w dniach w dniach 24-27.11.2015 r. Sektor Zielonych technologii to jeden z czterech najszybciej rozwijających się  sektorów Wietnamie. Ze względu na dużą populację ludności – 90 mln osób, relatywnie wysokie tempo rozwoju na poziomie 6.9% PKD, przestarzały park maszynowy w energetyce kraj ten poszukuje nowych technologii i rozwiązań czy maszyn w energetyce i ochronie środowiska, dlatego zachęcamy Państwa to zainteresowania się proponowaną misją. W programie misji przewidziane m.in. są: spotkania z partnerami wietnamskimi, rozmowy B2B, udział w seminariach, udział w stoisku europejskim na Międzynarodowych Targach „Renewable Energy & Effiiciency Exhibition Vietnam 2015″ w Hanoi.

  Bliższe szczegóły znajdziecie Państwo:   http://evbn.org/event/green-technologies-seminar/

  Relacja z Roadshow Poland
  W dniach 23-27 marca 2015 roku w trzech miastach Polski:  w Warszawie, Poznaniu oraz Wrocławiu odbyły się seminaria pt: ”Wietnam – Indonesia – Gateways to ASEAN markets”. Spotkania zostały zorganizowane przez EBVN – EU VIETNAM, EIBN-EU Indonesia we współpracy z Krajową Izbę Gospodarczą w ramach Road Show po Polsce. Celem ich było przede wszystkim przybliżenie zagadnień związanych z rynkiem indonezyjskim i wietnamskim oraz perspektywami dla polskich firm w tym zakresie. Należy zwrócić uwagę, że wobec planów otwarcia (grudzień 2015) tzw Wspólnego obszaru handlowego krajów ASEANU, czyni ten region szczególnie atrakcyjnym dla firm europejskich w tym polskich. W spotkaniach wzięło udział ponad 120 przedstawicieli polskich firm (głównie z SME).