• A A A

V4 towards Europe 2020

16.04.2021

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z urzędami statystycznymi Czech, Słowacji oraz Węgier przygotował w związku z prezydencją Polski w Grupie Wyszehradzkiej (V4) publikację pt. „V4 towards Europe 2020”

V4 towards Europe 2020

Publikacja podsumowuje postępy, jakie od 2010 r. poczyniły kraje V4 na tle Unii Europejskiej.

Opracowanie zawiera zestaw wskaźników monitorujących realizację celów strategii Europa 2020 w zakresie zatrudnienia, działalności badawczo-rozwojowej, zmian klimatycznych i energii, edukacji oraz ubóstwa i wykluczenia społecznego.

Wersja cyfrowa ww. publikacji udostępniona została na stronie internetowej GUS:

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.