• A A A

Weź udział w projekcie i otrzymaj dotację na założenie działalności gospodarczej

27.01.2017

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA
Działanie 2.3 Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Priorytet inwestycyjny 8.iii
Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

baner_www_1080_250

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Izba Przemysłowo – Handlowa informuje o uruchomieniu rekrutacji do projektu „Liderzy przedsiębiorczości” na otrzymanie dotacji do założenia działalności gospodarczej.

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych do projektu: od 06.02.2017 r. do 17.02.2017 r. do godz. 15.00

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o zapoznanie się z dokumentami rekrutacyjnymi dostępnymi na stronie internetowej www.ihp.bialystok.pl oraz w Biurze Projektu.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie w postaci:
Szkolenia i doradztwo przed uruchomieniem działalności gospodarczej;
Dotacje na uruchomienie działalności gospodarczej (wysokość dotacji: maks. 23125,00 zł) ;

Po uruchomieniu działalności gospodarczej:
Wsparcie pomostowe finansowe (wypłacane przez okres 12 m-cy);
Specjalistyczne wsparcie towarzyszące;
Forum Wymiany Doświadczeń

1.    UCZESTNICTWO W PROJEKCIE

Projekt skierowanych jest do osób fizycznych w wieku od 30 roku życia zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą, którzy:

•    posiadają miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie subregionu białostockiego, który obejmuje miasto Białystok oraz gminy: Choroszcz, Czarna Białostocka, Dobrzyniewo Duże, Juchnowiec Kościelny, Łapy, Supraśl, Turośń Kościelna, Wasilków, Zabłudów)
•    są osobami bezrobotnych, poszukującymi pracy, nieaktywnymi zawodowo oraz jednocześnie znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
­- osoby starsze po 50 roku życia,
­- kobiety,
– osoby z niepełnosprawne,
­- osoby długotrwale bezrobotne – osoba pozostająca bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 m-cy w ciągu     ostatnich 2 lat z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
­- osoby o niskich kwalifikacjach – osoba posiadająca wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe lub średnie.

Do projektu nie mogą przystąpić osoby zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w tym m.in. adwokacką, komorniczą, oświatową w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

2.    SKŁADANIE FORMULARZY REKRUTACYJNYCH

– Formularz rekrutacyjny należy złożyć w terminie od 06.02.2017 r. do 17.02.2017 r. do godz. 15,00:
Biura Projektu: Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku, ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok,
Punktu Konsultacyjno-Rekrutacyjnego w Łapach przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy.
– W przypadku składania dokumentów rekrutacyjnych za pośrednictwem poczty lub kuriera decyduje data i godzina wpływu      przesyłki do adresata.
– Formularze rekrutacyjne dostarczone osobiście po terminie naboru, nie będą podlegały ocenie.

W przypadku pytań lub uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu:

Biuro Projektu

Izba Handlowo-Przemysłowa w Białymstoku
ul. Antoniukowska 7, 15-740 Białystok
tel. 85 652 56 45,  85 652 72 69;
e-mail: biuro@iph.bialystok.pl

Punkt Konsultacyjno-Rekrutacyjny w Łapach
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 22 a, 18-100 Łapy,
tel. 85 814 19 20,
e-mail: osrodek@lapybiznes.pl