RELACJA: Wizyta delegacji z Berlińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej

24.07.2019

9 sierpnia 2019 r. na zaproszenie Wiceprezesa – Dyrektora Generalnego KIG Marka Kłoczko, Krajowa Izba Gospodarcza gościła w swojej siedzibie delegację Berlińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej pod przewodnictwem Dorothee Feitsmy, Z-cy Szefa Komitetu ds. Internacjonalizacji. Ponad dwudziestoosobowa delegacja składała się z przedsiębiorców, reprezentujących wiele sektorów, a także przedstawicieli Zarządu Berlińskiej Izby, w tym Wiceprezesa ds. Rozwoju Miast i Rynków Międzynarodowych oraz przedstawicieli Ministerstwa Miasta Berlina ds. Gospodarki, Energii i Przedsiębiorstw.

Ze strony polskiej w spotkaniu udział brali przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (Tomasz Salomon, Z-ca Dyr. Dep. Handlu i Współpracy Międzynarodowej), Urzędu m.st. Warszawy (Piotr Sawicki, Z-ca Dyr. Biura Rozwoju Gospodarczego), Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (Justyna Prokopiuk, Dyr. Pionu Planowania i Nadzoru; Anna Olejnik, Dyr. Pionu Wody), eksperckich komitetów działających przy KIG, a także przedsiębiorcy zainteresowani współpracą z Niemcami.

Spotkanie miało charakter wymiany doświadczeń, dotyczących implementacji stosowanych w obu krajach rozwiązań, zwłaszcza w sektorze energetyki i szeroko pojętego rozwoju miasta. Zachodni sąsiedzi stawiają w tym zakresie na internacjonalizację procesów zarządzania i wdrażania nowych pomysłów, mając jednocześnie nadzieję na obopólną korzyść, czego dowodem jest uwzględnienie Polski w gronie najistotniejszych partnerów do współpracy gospodarczej obok USA, Wielkiej Brytanii i Chin. Silna, niemiecka gospodarka kierowała się przy tym wyborze danymi statystycznymi, które plasują Polskę w tej grupie. Z-ca Dyr. Biura Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie m.st. Warszawy, Piotr Sawicki zaprezentował wieloaspektowe atuty Warszawy i wizję jej przyszłego rozwoju.

Stolica Polski to jedno z najbezpieczniejszych miast na świecie, zamieszkiwane przez wysoko wykwalifikowanych i dobrze wykształconych pracowników, gdzie panuje też dobry klimat dla inwestycji i działań prorozwojowych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Wyzwaniem jest natomiast zanieczyszczenie powietrza, które włodarze miasta usiłują rozwiązać poprzez rozwój transportu publicznego, terenów zielonych czy budowę obwodnicy. Podkreślił również gotowość dzielenia się doświadczeniami warszawskimi, jak i czerpania z wzorców berlińskich w zakresie spraw municypalnych.

Drugą część spotkania prowadził Z-ca Dyr. Generalnego KIG – Marek Bielski. Przewodniczący działających przy KIG Komitetów eksperckich: Ochrony Środowiska, Energii i Polityki Klimatycznej, Gospodarki Miejskiej, zaprezentowali obszary swojej działalności, a także zdefiniowali problemy, z którymi mamy do czynienia w wymienionych dziedzinach oraz przedstawili sugestie ich rozwiązywania. Eksperci z obu stron wyrazili gotowość w celu pogłębienia współpracy i wzajemnej wymiany doświadczeń. Berlińscy eksperci mówili o działalności Komitetu Ochrony Środowiska podkreślając wagę gospodarowania odpadami i wysoki współczynnik udziału OZE (80%) w wytwarzaniu energii, a także scharakteryzowali funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego w Berlinie.

W dyskusji pojawił się też temat różnic w działalności samorządów gospodarczych w obu krajach. Niemiecki system izbowy opiera się na obligatoryjności, podczas gdy w systemie polskim przynależność do izb jest dobrowolna. W tej kwestii wskazano również możliwość wymiany doświadczeń i współpracy. Już po spotkaniu doszło do konkretnych rozmów, które będą kontynuowane w przyszłości.

Prezentacja w języku niemieckim – pobierz pptx

Kontakt
Anna Derbin
e-mail: aderbin@kig.pl
tel: 22 630 94 63

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.