Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

30.03.2021

Gdzie w Polsce jest najniższe bezrobocie? Które województwa mają największy udział w PKB? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Województwa - comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-luty 2021. 

Najniższą stopę bezrobocia zanotowano w lutym w województwie wielkopolskim (4,0%).  

Liderem jeśli chodzi o wysokość wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie jest województwo mazowieckie. W okresie styczeń-luty 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w przemyśle w tym regionie wyniosło 6 223 PLN a w budownictwie 6 726 PLN.

Liderem wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu jest województwo dolnośląskie, które w okresie I-II 2021 zanotowało wzrost r/r o 11,8%.

W budownictwie najwyższy wzrost sprzedaży zanotowało województwo zachodniopomorskie, w którym produkcja w pierwszych dwóch miesiącach tego roku była większa aż o 178,4% niż przed rokiem.

Bezrobocie

W lutym  liczba zarejestrowanych bezrobotnych w skali całego kraju wyniosła 1099,5 tys. osób i była o 9,1 tys. osób wyższa niż w końcu stycznia oraz o 179,6 tys. osób wyższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia była taka sama jak w styczniu i wyniosła na koniec lutego 6,5%. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. wyższa niż przed rokiem, podobnie jak w trzech poprzednich miesiącach.

W lutym najwyższe bezrobocie rejestrowane zanotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (10,7%), podkarpackim (9,4%) i kujawsko-pomorskim (9,3%); najniższe zaś w wielkopolskim (4,0%), śląskim (5,2%) i mazowieckim (5,4%).

Warto podkreślić, że – podobnie jak styczeń – luty zazwyczaj przynosi lekkie pogorszenie w statystykach bezrobocia. Osoby tracące w przełomie jesieni i zimy zajęcia sezonowe (budownictwo, rolnictwo, usługi turystyczne) w początku kolejnego roku zgłaszają się do rejestrów bezrobotnych. W początku roku więcej też osób traci pracę w wyniku dopasowywania stanów osobowych w firmach do aktualnych możliwości i poziomu zamówień. W lutym wciąż odczuwalne było obniżenie aktywności gospodarczej w części branż związane z trudniejszymi niż przed dwunastoma miesiącami warunkami meteorologicznymi.

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne uposażenie w pierwszych dwóch miesiącach 2021 roku wyniosło dla całego kraju 5 562 PLN w przemyśle i 5 280 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z ub. roku płace w przemyśle okazały się o 4,6% wyższe, w budownictwie wzrosły o 2,5%.

Liderem jeśli chodzi o wysokość przeciętnej płacy w przemyśle pozostaje województwo mazowieckie (6 223 PLN). Dalej uplasowały się województwa: śląskie (6 052 PLN) i dolnośląskie (6 043 PLN). Najniższe płace zanotowano w warmińsko-mazurskim (4 798 PLN), podlaskim (4 848 PLN),  podkarpackim (4 866 PLN), kujawsko-pomorskim (4 951 PLN).

W budownictwie najlepiej płacono w województwach: mazowieckim (6 726 PLN), dolnośląskim (5 811 PLN) i podlaskim (5 231 PLN). Najniższe wynagrodzenia w budownictwie zanotowano w województwach: lubelskim (4 172 PLN), podkarpackim (4 188 PLN) i świętokrzyskim (4 208 PLN).

Przemysł – produkcja i wydajność 

W okresie styczeń-luty 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 2,0 % wyższa niż rok wcześniej. Wzrosty sprzedaży w stosunku do wyniku z analogicznego okresu roku poprzedniego zanotowano w siedmiu województwach. Mocny wzrost sprzedaży utrzymuje się w województwie dolnośląskim (o 11,8%). Wśród regionów mogących pochwalić się wzrostami produkcji znalazły się również m.in.: województwo kujawsko-pomorskie (o 5,9%), mazowieckie (o 5,8%). W dziewięciu województwach produkcja spadła w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Duży spadek zanotowało województwo warmińsko-mazurskie (o 14,2%). Niższą niż przed rokiem sprzedaż zanotowano również w takich województwach, jak m.in.: lubuskie (spadek o 5,3%) oraz pomorskie (spadek o 2,3%).

Dane o wydajności w przemyśle w okresie styczeń-luty 2021 pokazują wzrost przeciętnie o 3,9% w skali całego kraju. Najlepiej pod tym względem wypadły województwa: dolnośląskie (13,0%), kujawsko-pomorskie (7,7%) i mazowieckie (4,9%). Wydajność w ujęciu rocznym spadła najmocniej w województwie warmińsko-mazurskim (o 5,3%), lubuskim (o 2,8%) i podlaskim (o 1,3%). 

Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie I-II 2021 spadła o 1,1% w stosunku rocznym. Na ten wynik wpłynęły m.in. duże spadki produkcji budowalnej w województwach: świętokrzyskim (o 36,5%), lubuskim (o 34,5%), dolnośląskim (o 22,8%) i podkarpackim (o 18,2%).

Według danych za styczeń-luty 2021 wzrosty sprzedaży zanotowano tylko w czterech województwach. Doskonałymi wynikami w produkcji sprzedanej budownictwa może pochwalić się województwo zachodniopomorskie (wzrost o 178,4%). Duży wzrost zanotowało również województwo warmińsko-mazurskie (o 34,9%).

Województwo zachodniopomorskie zanotowało również najwyższy wzrost wydajności w budownictwie (o 182,9%). Wydajność znacząco wzrosła również w województwie warmińsko-mazurskim (o 34,8%). Z kolei największe spadki wydajności zanotowały województwa:  lubuskie (o 32,9%), świętokrzyskie (o 30,2%), dolnośląskie (o 20,9%) i podkarpackie (o 19,7%).

Spadki w produkcji budowlanej prawdopodobnie są efektem osłabienia aktywności w budownictwie spowodowanej trudnymi warunkami pogodowymi na początku roku.

Rynek mieszkaniowy

W okresie styczeń-luty 2021 roku w skali całego kraju oddano do użytku 33 854 mieszkań (o 0,6% mniej w stosunku do analogicznego okresu ub. r.). Największą dynamikę zanotowało województwo opolskie, w którym oddano 42,4% mieszkań więcej niż rok wcześniej. W województwie mazowieckim wzrost wyniósł 24,0%  a podkarpackim 18,5%. Na drugim końcu zestawienia znalazło się województwo małopolskie, gdzie oddano o 41,4% mniej mieszkań niż przed rokiem.

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Download monthly review of the economic situation in voivodships

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl


Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.