Wykorzystanie karnetów ATA w trakcie pandemii COVID-19: Izrael

17.08.2020

Zgodnie z sugestiami Światowej Organizacji Ceł, izraelskie służby celne zgodziły się zaoferować posiadaczom karnetu większe ułatwienia. W przypadku towarów czasowo przywiezionych do Izraela na podstawie karnetów ATA, w których data wyznaczona na powrotny wywóz oraz okres ich ważności przypadają między 1 stycznia 2020 r. a 1 czerwca 2020 r., to terminy powrotnego wywozu zostały automatycznie przedłużane do 1 lipca 2020. Nie ma potrzeby wydawania karnetu zastępczego ani ubiegania się o przedłużenie terminu na wywóz. Nowy termin został zaktualizowany w administracyjnym systemie celnym Izraela.

Jeśli towary objęte karnetami ATA nie mogły opuścić Izraela w nowym terminie, każdy taki przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez izraelskie służby celne – posiadacz karnetu ATA lub jego przedstawiciel w Izraelu powinien zwrócić się bezpośrednio do izraelskich służb celnych dla ustalenia trybu postępowania. Urzędnicy celni zdecydują, czy w danym przypadku będzie możliwe użycie karnetu zastępczego.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.