Wyniki budownictwa w marcu 2021

22.04.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował informacje o wynikach budownictwa w marcu 2021. Produkcja budowlano-montażowa okazała się o 34,2% wyższa niż w lutym i jednocześnie niższa niż przed rokiem o 10,8%. Miesiąc wcześniej, w lutym roczna dynamika produkcji również była ujemna i wyniosła -16,9%.

Dane za I kwartał pokazują spadek produkcji w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku o 13,2%.

Dane za marzec okazały się nieco słabsze od oczekiwanych przez rynek.

Wzrost poziomu sprzedaży budowlano-montażowej w marcu w stosunku do poprzedniego miesiąca jest typowym zjawiskiem. Koniec kwartału jest okresem fakturowania i rozliczania wielu inwestycji budowlanych. Dodatkowo, w styczniu jak i w lutym na wyniki produkcji budowlanej wpływ miały niekorzystne warunki atmosferyczne, utrudniające zwłaszcza prace w zakresie budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej.

Według statystyk oczyszczonych z wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano montażowa okazała się niższa o 11,8% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 roku i o 1,5% wyższa w porównaniu z lutym 2021 roku.

Marcowy wzrost sprzedaży w ujęciu miesięcznym jest efektem zwiększenia wartości robót we wszystkich działach budownictwa: budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 36,2%), robotach specjalistycznych (o 35,4%) oraz budowie budynków (o 31,2%).

Spadek sprzedaży w ujęciu rocznym jest pokłosiem zmniejszenia wartości produkcji budowlano-montażowej we wszystkich działach budownictwa. Budowa budynków w stosunku do marca 2020 roku zanotowała spadek o 14,4%, budowa obiektów inżynierii lądowej o 14,1% a roboty specjalistyczne o 1,7%.

Ceny produkcji budowlano-montażowej w marcu okazały się 0,4% wyższe niż w lutym i jednocześnie o 2,6% wyższe niż przed rokiem. W lutym ceny było o 0,2% wyższe niż w styczniu i jednocześnie o 2,4% wyższe niż przed rokiem.

 

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.