Wyniki przemysłu w lipcu 2021

19.08.2021

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano we wszystkich sekcjach: górnictwo i wydobywanie (o 1,4%), przetwórstwo przemysłowe (o 1,3%), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (o 0,3%), w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,2%).

Young man working at a warehouse with boxes

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w lipcu 2021 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,9% niższa niż w czerwcu i jednocześnie wyższa w porównaniu z lipcem ubiegłego roku 9,8%. W czerwcu roczna dynamika produkcji wynosiła 18,4%.

Dane okazały się niższe tak od prognozowanych przez KIG jak i od średniej z oczekiwań rynkowych. Nie należy jednak upatrywać w tym istotnej korekty wcześniejszej pozytywnej tendencji, ale raczej przypadkowego przesunięcia części sprzedaży pomiędzy miesiącami wakacyjnymi (inny rozkład urlopów niż przed rokiem, tym razem większa ich intensywność w lipcu).

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 0,7% w stosunku do czerwca oraz wzrost o 12,6% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

Spadek sprzedaży w ujęciu miesięcznym (o 3,9%) dla całego przemysłu był złożeniem niższej sprzedaży w sekcjach górnictwo i wydobywanie (spadek o 4,5%), przetwórstwo przemysłowe (spadek o 4,5%), dostawa wody i gospodarowania ściekami (spadek o 1,5%) oraz łagodzącego ich skutki wzrostu odnotowanego w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (wzrost o 3,8%).

Wzrost sprzedaż w stosunku rocznym odnotowano w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (wzrost o 16,6%), przetwórstwo przemysłowe (wzrost o 9,7%), oraz dostawa wody i gospodarowanie ściekami (wzrost o 8,8%). Wyniki niższe niż przed rokiem zanotowało górnictwo i wydobywanie (spadek o 0,1%).

W stosunku do lipca 2020 roku, wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 27 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,4%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 25,9%), metali (o 22,3%), wyrobów z metali (o 21,5%), maszyn i urządzeń (o 18,6%), w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 16,6%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 13,8%), papieru i wyrobów z papieru (o 12,2%). Spadek produkcji, w porównaniu z lipcem ub. roku, wystąpił w 7 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 4,7%) oraz mebli (o 2,4%).

W lipcu zanotowano sprzedaż wyższą niż przed rokiem w czterech głównych ugrupowaniach przemysłowych. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 15,7%, dóbr związanych z energią – o 10,3%, dóbr inwestycyjnych – o 7,2%, dóbr konsumpcyjnych trwałych o 6,4%. Mniejsza niż przed rokiem była tylko produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych, w których korekta miała jedynie symboliczny charakter – produkcja spadła bowiem o 0,1%.

Ceny przemysłowe w lipcu wzrosły w stosunku do czerwca przeciętnie o 1,2% (w czerwcu odnotowano wzrost o 0,9% m/m). W stosunku do lipca ub. roku ceny wzrosły o 8,2% (w czerwcu roczna dynamika cen przemysłowych wyniosła 7,2%).

W porównaniu z lipcem ub. roku wzrosty cen zaobserwowano we wszystkich sekcjach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 17,6%), przetwórstwie przemysłowym (o 8,3%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 4,0%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 3,9%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, na procesy inflacyjne w przemyśle wpływają m.in. szybko rosnące koszty wytwarzania, niedobory towarów na wielu rynkach świata (tak towarów gotowych jak i zaopatrzeniowych) oraz słaba wycena złotego.

Zobacz inne analizy makro

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.