Wyniki przemysłu w lutym 2022 ze wzrostem o 17,6% w porównaniu z 2021

18.03.2022

Wyniki przemysłu w lutym 2022 

wyniki przemysłu

Główny Urząd Statystyczny – zaprezentował wyniki przemysłu w lutym 2022 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 3,6% wyższa niż w styczniu br. i jednocześnie wyższa o 17,6% w porównaniu z lutym 2021 roku (wtedy zanotowano wzrost o 2,5% r/r). Sprzedaż w okresie I-II 2022 roku wzrosła r/r o 17,4%. 

Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych oraz prognoz KIG.  

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 2,1% w stosunku do stycznia oraz wzrost o 17,6% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem. 

Na ogólny wzrost produkcji w ujęciu miesięcznym (o 3,6%) wpływ miały m.in. dobre wyniki sprzedaży w przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 5,0% m/m). Wzrosła również sprzedaż w grupie: górnictwo i wydobywanie (o 1,3%). Niższą niż przed miesiącem sprzedaż zanotowano w grupach: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 5,1%) oraz dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja (spadek o 0,4%). 

W stosunku do lutego ubiegłego roku produkcja wzrosła we wszystkich analizowanych przez GUS grupach. Najwyższy wzrost – 37,7% – widoczny jest w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę. Produkcja sprzedana w pozostałych grupach wyglądała następująco: górnictwo i wydobywanie – wzrost o 19,6%; przetwórstwo przemysłowe – wzrost o 15,8%; dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami, rekultywacja – wzrost o 8,9%. 

wyniki przemysłu

Ze szczegółowych danych GUS wynika, że w lutym, w porównaniu ze styczniem br., produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła w 24 działach przemysłu. W tej grupie znalazły się m.in.: naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – wzrost o 25,9%; produkcja maszyn i urządzeń – wzrost o 10,3%; produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – wzrost o 9,5%; produkcja wyrobów z metali – wzrost o 9,0%; produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – wzrost o 8,8%; produkcja urządzeń elektrycznych – wzrost o 6,5%; produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – wzrost o 6,1%. Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu miesięcznym odnotowano w 10 działach, w tym m.in. w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 5,1%; produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 2,8%; produkcji pozostałego sprzętu transportowego – o 2,6%. 

W ujęciu rocznym produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła w 29 (spośród 34) działach przemysłu. Największy wzrost zanotowano w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 60,0%. Wyższą niż przed rokiem sprzedażą mogą pochwalić się również takie działy, jak m.in.: wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (wzrost o 34,3%); produkcja metali (wzrost o 33,5%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 32,9%); produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 27,3%); produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych (wzrost o 26,4%); produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (wzrost o 24,6%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (wzrost o 24,2%); produkcja wyrobów z metali (wzrost o 21,6%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w ujęciu rocznym  zanotowano w 5 działach, w tym w produkcji urządzeń elektrycznych – o 4,0%. 

Wyniki przemysłu za styczeń 2022 >>> TUTAJ

wyniki przemysłu

W lutym 2022 roku produkcja sprzedana w ujęciu rocznym wzrosła we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych. Największy wzrost zanotowano w produkcji dóbr związanych z energią (o 32,7%). Zwiększyła się również produkcja dóbr zaopatrzeniowych (o 19,0%), dóbr inwestycyjnych (o 13,8%), dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 11,6%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 9,9%). 

Ceny przemysłowe w lutym 2022 roku wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,9% (w styczniu – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano wzrost o 2,4% m/m). W stosunku do lutego ub. roku ceny wzrosły o 15,9% (w styczniu roczna dynamika wyniosła 16,1%).  

W ujęciu miesięcznym wzrosty cen zanotowano w przypadku: przetwórstwa przemysłowego (o 1,3%), górnictwa i wydobywania (o 0,7%) oraz dostawy wody i gospodarowania ściekami i odpadami (o 0,4%). Spadły natomiast ceny wytwarzania i zaopatrywania w energię (o 1,5%).  

W porównaniu z lutym ub. roku wzrosty cen objęły wszystkie grupy. Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wzrosły o 26,6%, w górnictwie i wydobywaniu o 22,3%, przetwórstwie przemysłowym o 14,2% a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami o 4,6%). 

W kolejnych miesiącach należy spodziewać się dalszego nasilenia procesów inflacyjnych w związku z  rosyjską inwazją na Ukrainę oraz jej wielowymiarowymi skutkami m.in. na rynku surowców oraz walut. 

Pobierz raport w formacie PDF >>> TUTAJ

Zobacz także inne raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.