Wyniki przemysłu w maju 2021

21.06.2021

Bardzo dobre wyniki przemysłu w maju. Wzrosty w aż 31 (spośród 34) działach przemysłu

Wyniki przemysłu w maju 2021

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w maju 2021. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,8% niższa niż w kwietniu i jednocześnie wyższa o 29,8% w porównaniu z maju ubiegłego roku (wtedy zanotowano spadek o 16,9% r/r).

Dane okazały się nieznacznie wyższe od oczekiwań rynkowych.

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej o 0,8% w stosunku do kwietnia oraz wzrost o 29,7% w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem.

Spadek sprzedaży wynoszący w ujęciu miesięcznym 0,8% dla całego przemysłu złożyły się niższe wyniki sprzedaży w takich sekcjach jak: wytwarzanie i zaopatrywanie w energię (spadek o 6,5%) oraz przetwórstwo przemysłowe (o 0,4%). Wzrost zanotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (o 1,5%). Na tym samym poziomie, jaki zanotowano w kwietniu, pozostała sprzedaż w przypadku dostawy wody i gospodarowania ściekami.

W ujęciu rocznym wzrosła sprzedaż we wszystkich sekcjach. Najwyższy wzrost (o 32,4%) zanotowało przetwórstwo przemysłowe. Wyniki w pozostałych sekcjach wyglądały następująco: dostawa wody i gospodarowanie ściekami – wzrost o 17,4%, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię – wzrost o 14,0%, górnictwo i wydobywanie – wzrost o 5,5%.

W stosunku do maja 2020 roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 31 (spośród 34) działach przemysłu. m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 103,9%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 70,2%), urządzeń elektrycznych (o 46,1%) , mebli (o 41,8%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 41,2%),  wyrobów z metali (o 37,7%), maszyn i urządzeń (o 36,2%), metali (o 34,1%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 30,9%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z majem ub. roku wystąpił w 3 działach, m.in. w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 0,6%).

W komunikacie GUS zwraca uwagę informacja, że w maju zanotowano wzrost we wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w skali roku. Produkcja dóbr inwestycyjnych zwiększyła się o 51,3% (wobec znacznego spadku o 38,4% przed rokiem), dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 49,4%, dóbr zaopatrzeniowych – o 34,2%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 12,0%, a dóbr związanych z energią – o 8,8%.

Zanotowany w maju spadek produkcji w stosunku do poprzedniego miesiąca nie jest typowym zjawiskiem (zazwyczaj oczekiwany jest lekki wzrost). Maj jest kolejnym miesiącem, w którym notowany jest bardzo dynamiczny wzrost produkcji w ujęciu rocznym. Wpłynął na to m.in. efekt niskiej bazy z ubiegłego roku (choć warto przypomnieć, że ubiegłoroczny maj był dla przemysłu lepszy niż krytycznie trudny kwiecień).

Ceny przemysłowe w maju wzrosły w stosunku do kwietnia przeciętnie o 0,8% (w kwietniu odnotowano wzrost o 0,7% m/m). W stosunku do maja ub. roku ceny wzrosły o 6,5% (w kwietniu roczna dynamika cen przemysłowych wyniosła 5,5%).

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce we wszystkich sekcjach tj: górnictwie i wydobywaniu (o 3,5%), przetwórstwie przemysłowym (o 0,7%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,5%) oraz dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,4%).

W odniesieniu do maja ub. roku wzrosty cen podobnie zaobserwowano we wszystkich sekcjach tj.: górnictwie i wydobywaniu (o 25,0%), przetwórstwie przemysłowym (o 6,3%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 3,6%) oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 3,1%).

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, na nasilenie procesów inflacyjnych w przemyśle wpływają m.in.: wzrost kosztów wytwarzania (surowce, energia, praca, woda, gospodarka odpadami, zwiększenie danin i podatków). W części zaś wynika z osłabienia złotego.

Zobacz wyniki przemysłu w kwietniu 2021

Zobacz inne analizy makro

 

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.