Wyniki przemysłu w marcu 2023

26.04.2023

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w marcu 2023 roku. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 14,1% wyższa niż w lutym br. i jednocześnie spadła o 2,9% w porównaniu z marcem 2022 roku (wtedy zanotowano wzrost o 15,4% r/r). Sprzedaż w okresie I-III 2023 roku spadła r/r o 0,6%. Warto też dodać, że GUS podał zweryfikowane – w górę – wyniki z lutego  br. Według zaktualizowanych danych produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,6% m/m i spadła o 1,0% r/r (wcześniejsze dane mówiły o wzroście 0,4% m/m i spadku o 1,2% r/r).

Dane w ujęciu rocznym okazały się niższe od średniej oczekiwań rynkowych ale są zbliżone do prognoz KIG. Warto zwrócić uwagę, że na tegoroczne wyniki wpływ miał m.in. znaczący spadek (o 21,8% r/r) sprzedaży w kategorii wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz parę wodną i gorącą wodę, podczas gdy w tym samym miesiącu ubiegłego zanotowano wzrost aż o 77,4% (był to prawdopodobnie efekt zwiększonego w tamtym okresie eksportu energii).

Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują spadek produkcji sprzedanej o 1,0% w stosunku do lutego oraz spadek o 2,5% w porównaniu z wynikiem wypracowanym przed rokiem.

W ujęciu miesięcznym produkcja wzrosła we wszystkich kategoriach. W przetwórstwie przemysłowym o 15,8%); w górnictwie i wydobywaniu o 9,0%; w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 8,9% a w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1,0%.

Spadek produkcji w ujęciu rocznym był konsekwencją gorszych niż przed rokiem wyników we wszystkich kategoriach – najmocniejszy spadek odnotowano w przypadku wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 21,8%). Produkcja sprzedana w górnictwie i wydobywaniu spadła r/r o 7,2%; w dostawie wody gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji o 3,4%; a w przetwórstwie przemysłowym o 0,4%.

Ze szczegółowych danych GUS wynika, że w porównaniu z lutym br., produkcja sprzedana (w cenach stałych) w marcu wzrosła we wszystkich działach przemysłu, w tym m.in. w produkcji napojów (wzrost o 44,9%); produkcji pozostałego sprzętu transportowego (wzrost o 40,5%);  w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń (wzrost o 33,1%); w produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 26,5%); produkcji maszyn i urządzeń (wzrost o 21,1%); produkcji metali (wzrost o 19,2%), produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (wzrost o 17,2%); produkcji artykułów spożywczych (wzrost o 16,7%).

W ujęciu rocznym produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) spadła w marcu w 20 (spośród 34) działach przemysłu, w tym m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (spadek o 22,0%); w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (spadek o 21,8%); w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 21,2%); produkcji metali (spadek o 19,8%); w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (spadek o 16,6%); produkcji wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (spadek o 13,9%); produkcji papieru i wyrobów z papieru (spadek o 12,2%); produkcji mebli (o 8,9%); produkcji wyrobów z metali (spadek o 7,1%). Produkcja w ujęciu rocznym wzrosła w 13 działach, w tym m.in. w przypadku: pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 36,5%); urządzeń elektrycznych (o 20,3%), pozostałego sprzętu transportowego (o 16,8%); maszyn i urządzeń (o 16,0%) oraz naprawy, konserwacji i instalowania maszyn i urządzeń (o 12,6%).

W marcu 2023 roku, spośród głównych ugrupowań przemysłowych, produkcja sprzedana w ujęciu rocznym spadła w przypadku: dóbr związanych z energią (o 20,7%); dóbr konsumpcyjnych trwałych (o 9,0%) oraz dóbr zaopatrzeniowych (o 8,5%). Wzrost zanotowano w przypadku dóbr inwestycyjnych (o 20,7%) oraz dóbr konsumpcyjnych nietrwałych (o 1,0%).

Ceny przemysłowe w marcu 2023 roku spadły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,8% (w lutym – zgodnie ze zweryfikowanymi danymi GUS – odnotowano spadek o 0,5% m/m). W stosunku do marca ub. roku ceny wzrosły o 10,1% (w lutym roczna dynamika wyniosła – zgodnie ze zaktualizowanymi danymi –  18,2%).

W ujęciu miesięcznym spadki cen zanotowano w przypadku: wytwarzania i zaopatrywaniu w energię (o 3,4%) oraz przetwórstwa przemysłowego (o 0,3%). Wzrosły natomiast ceny w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,4%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 0,1%).

W porównaniu z marcem ub. roku ceny przemysłowe wzrosły we wszystkich grupach. Najmocniej – w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (wzrost o 48,3%). Ceny w górnictwie i wydobywaniu wzrosły o 21,6%; w przetwórstwie przemysłowym o 4,8%; a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami o 4,5%.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.