• A A A

Wyniki przemysłu w sierpniu 2022

20.09.2022

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w sierpniu 2022 roku

wyniki przemysłu


Wyniki przemysłu
w sierpniu 2022 roku.

  • Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 0,7% wyższa niż w lipcu i jednocześnie wyższa o 10,9% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
  • W komunikacie GUS podał również zweryfikowane dane o wynikach sprzedaży w lipcu, zgodnie z nimi produkcja w lipcu spadła o 7,0% m/m (wcześniejsze informacje mówiły o spadku o 6,5%) i wzrosła o 7,1% w ujęciu rocznym (7,6% według wcześniejszych danych).
  • Sprzedaż w okresie I-VIII 2022 roku wzrosła r/r o 12,9%.

Dane okazały się wyższe od oczekiwań rynkowych i prognoz KIG.


Po wykluczeniu wpływu czynników o charakterze sezonowym dane pokazują wzrost produkcji sprzedanej przemysłu o 0,7% w stosunku do lipca oraz wzrost o 11,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Na dodatni wynik sprzedaży w ujęciu miesięcznym wpłynęły wzrosty produkcji w dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami, rekultywacji (o 3,8%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 0,9%). W stosunku do lipca spadła sprzedaż w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 1,8%) oraz w górnictwie i wydobywaniu (o 0,1%).


W ujęciu rocznym sprzedaż wzrosła we wszystkich grupach.

  • Najmocniej w górnictwie i wydobywaniu (o 22,5%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 11,1%).
  • W przypadku dostawy wody, gospodarowania ściekami i odpadami, rekultywacji zanotowano wzrost o 8,2%, a w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 5,1%.


Szczegółowe dane z poszczególnych działów przemysłu pokazują, że w ujęciu miesięcznym produkcja sprzedana (w cenach stałych) w sierpniu wzrosła w 25 działach przemysłu.
W tym gronie znalazły się m.in.: produkcja mebli (wzrost o 14,1%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (wzrost o 12,0%); produkcja artykułów spożywczych, papieru i wyrobów z papieru oraz metali (we wszystkich tych grupach wzrost po 5,6%); produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (wzrost o 4,6%); produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (wzrost o 2,4%). Spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z lipcem br. zanotowano w 8 m.in., w tym m.in. w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 13,3%), maszyn i urządzeń (o 5,8%), chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 4,8%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,5%).

Sprzedaż w ujęciu rocznym (w cenach stałych) wrosła w 30 (spośród 34) działach przemysłu, tym m.in.: w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 43,3%); w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 40,0%); urządzeń elektrycznych (o 23,9%); maszyn i urządzeń (o 16,8%); napojów (o 13,8%); wyrobów z metali (o 11,4%); artykułów spożywczych (o 11,3%). Produkcja sprzedana spadła w 4 działach, m.in. w produkcji wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 5,8%) oraz mebli (o 2,4%).

W sierpniu odnotowano wzrost produkcji w skali roku w większości głównych grupowań przemysłowych. Produkcja dóbr inwestycyjnych wzrosła o 22,6%, dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 11,9%, dóbr zaopatrzeniowych – o 8,6% oraz dóbr związanych z energią – o 6,6%. Mniejsza była natomiast produkcja dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 1,4%.

Ceny przemysłowe w sierpniu wzrosły w ujęciu miesięcznym przeciętnie o 0,8% (w lipcu według uaktualnionych danych odnotowano wzrost o 1,3% m/m). W stosunku do sierpnia ub. roku ceny wzrosły o 25,5% (w lipcu roczna dynamika zgodnie ze zweryfikowanymi danymi wyniosła również 25,5%). W okresie styczeń-sierpień ceny wzrosły r/r o 22,5%.

Wzrost cen okazał się nieco wyższy od oczekiwań rynkowych.

Wzrost cen w ujęciu miesięcznym zanotowano w:

  • wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,0%);
  • górnictwie i wydobywaniu (o 6,4%)
  • dostawie wody, gospodarowaniu ściekami i odpadami (o 0,2%)

Spadły ceny w przetwórstwie przemysłowym (o 0,4%).


W stosunku do sierpnia 2021 roku wzrosty cen objęły wszystkie grupy.
Ceny w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię wzrosły o 79,2%; w górnictwie i wydobywaniu o 30,4%, w przetwórstwie przemysłowym o 20,2% a w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami i odpadami o 5,1%.


Pobierz raport >>> wyniki przemysłu sierpień_2022

Zobacz także inne analizy KIG


 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.