Wyniki przemysłu w styczniu 2020 r.

21.02.2020

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w styczniu 2020 r. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 4,5% wyższa niż w grudniu i jednocześnie o 1,1% wyższa niż przed rokiem. Dane te były nieco lepsze od oczekiwanych.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w styczniu o 2,7% w stosunku do grudnia oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 3,5%.

Wzrost sprzedaży w styczniu wynoszący dla całego przemysłu 4,5% był wypadkową wzrostów w działach: przetwórstwo przemysłowe (5,8%) i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (2,7%) ograniczanych spadkami sprzedaży w górnictwie i wydobywaniu (19,7%) oraz w dostawa wody i gospodarowaniu ściekami (5,2%).

W statystykach prezentujących zmiany w skali roku, wzrosty notowano w działach: dostawie wody i gospodarowaniu ściekami 7,5% i przetwórstwie przemysłowym 1,9%. Spadki zanotowano zaś w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 4,2% i w górnictwie i wydobywaniu 10,4%.

W styczniu ceny przemysłowe wzrosły przeciętnie o 0,1%, podobnie jak w grudniu. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były w styczniu o 0,8% wyższe niż przed rokiem (w grudniu ich roczna dynamika wynosiła 1,0%). W okresie I-XII ceny przemysłowe były średnio o 1,2% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce w górnictwie i wydobywaniu (o 0,3%), dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (o 0,3%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 1,1%). W przetwórstwie przeciętny poziom cen nie uległ zmianie.

W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrosty cen zaobserwowano we wszystkich działach: wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 2,3%), dostawach wody i gospodarce ściekami (o 2,7%) i w górnictwie i wydobywaniu (o 1,6%), w przetwórstwie przemysłowym (o 0,6%).

Styczniowe zmiany cen przemysłowych były istotnie mniejsze od oczekiwanych. Zmiany cen w przetwórstwie przemysłowym, poprzez ceny towarów, powinny wciąż przyczyniać się do ograniczania poziomu inflacji konsumenckiej. Oczywiście w jej ostatecznych wynikach spore znacznie będzie mieć kształtowanie się cen usług.

Wypada też podkreślić, że wbrew części obiegowych opinii aktualne niewielkie wzrosty cen przemysłowych (zwłaszcza w przetwórstwie) nie są pochodną pogarszającej się koniunktury ale głównie zmian wyceny naszej waluty (patrz sprzedaż eksportowa wyrażana w złotych).

Piotr Soroczyński
tel. 22 630 97 24
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.