• A A A

XVI Forum Nowej Gospodarki

18.03.2021

Patronat KIG: XVI Forum Nowej Gospodarki. Zielona Energetyka – przemiany i innowacje w energetyce

XVI Forum Nowej Gospodarki

Zarejestruj się

Śledź wydarzenie na Facebooku

XVI Forum Nowej Gospodarki odbywa się ONLINE w okresie marzec – listopad 2021 r. Temat obrad: Zielona energetyka – przemiany i innowacje w energetyce.

Przed nami 3 warsztaty i debata ekspercka na temat zielonej energetyki, trendów w OZE oraz efektywności energetycznej w budownictwie z uwzględnieniem zapisów dyrektywy RED II i nowego europejskiego Bauhausu.

Tematem XVI edycji Forum Nowej Gospodarki są przemiany i innowacje w energetyce prowadzące do przeobrażenia polskiej „czarnej” energetyki, opartej dotąd o paliwa kopalne w „zieloną” – wykorzystującą odnawialne źródła energii, a więc odejście od energetyki scentralizowanej w kierunku energetyki rozproszonej, w której ważnym elementem są prosumenci. Istotnym w procesie przekształceń jest nie tylko zmiana źródeł energii i zmiana systemu zarządzania energią, ale również ograniczenie jej zużycia poprzez podniesienie efektywności jej wykorzystania w gospodarce.

Przemiany polskiej energetyki muszą odbywać się w nawiązaniu do europejskich i światowych trendów w zgodzie ze zmieniającymi się przepisami prawa europejskiego w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Rok 2021 jest też pierwszym, w którym została w pełni wdrożona dyrektywa EPBD o efektywności energetycznej budynków z 2010 r.

Efektem prac Forum Nowej Gospodarki 2021 będzie opracowanie rekomendacji dot. polityki wspierania innowacji w obszarze „energetyka” w Województwie Śląskim.

Patronat nad XVI Forum Nowej Gospodarki objęli: Forum Energii, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Izba Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Instytut Energetyki Odnawialnej, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła, Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych. Patronami medialnymi wydarzenia są: Wysokie Napięcie, Globenergia, Planergia, Śląska Opinia, Świat OZE, Termomodernizacja.

Forum organizowane w ramach kreowania marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w związku z realizacją projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II” (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.