• A A A

Zaproszenie do udziału w konkursie POWR w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi

25.02.2020

Krajowa Izba Gospodarcza zaprasza do składania wniosków w ramach II edycji konkursu POWR dot. wypracowania i upowszechnienia przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.

Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20

Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja

Termin składania wniosków: 29 lutego do 16 marca 2020 r.

Projekt będzie miał na celu wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

 • przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
 • przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
 • propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
 • przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wyżej wymienione elementy zostaną wdrożone w ramach pilotażu. Będzie on prowadzony przez 2 semestry w szkołach kształcących w zawodach objętych wsparciem w ramach utworzonej przez uczelnię klasy patronackiej w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe.

Wyniki pilotażu pozwolą na opracowanie przykładowego modelu współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami uwzględniający również ich współpracę z organizacjami branżowymi lub pracodawcami.

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się:

 • organ prowadzący publiczną lub niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego,
 • publiczna/niepubliczna uczelnia prowadząca kształcenie na kierunkach studiów odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2020/2021 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej branży, której dotyczy projekt.

Projekt musi być realizowany w partnerstwie, odpowiednio:

 • w partnerstwie organu prowadzącego publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach z publiczną/niepubliczną uczelnią akademicką lub zawodową

albo

 • w partnerstwie publicznej/niepublicznej uczelni akademickiej lub zawodowej z organem prowadzącym publiczną/niepubliczną szkołę prowadzącą kształcenie w zawodach.

oraz w obu przypadkach obligatoryjnie:

 • z organizacją branżową lub pracodawcą właściwymi dla danego zawodu w branży, której dotyczy projekt.

Beneficjent opracuje w projekcie przykładowe rozwiązania w zakresie współpracy szkół prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami dla dwóch zawodów wskazanych w jednej z wymienionych niżej branż. Jeden wniosek może dotyczyć jednej branży.

Alokacja na konkurs wynosi 19 806 747,00 PLN i została podzielona na 22 branże, z których w każdej zostanie wybrany jeden projekt. W ramach każdej z nich określono zawody, dla których mają wypracowane rozwiązania:

 • branża poligraficzna – 837 000,00 PLN
  • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
  • technik procesów drukowania
 • branża fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 PLN
  • technik usług fryzjerskich
  • technik usług kosmetycznych
 • branża transportu wodnego  – 837 000,00  PLN
  • technik żeglugi śródlądowej
  • technik nawigator morski
 • branża transportu kolejowego – 837 000,00 PLN
  • technik transportu kolejowego
  • technik budownictwa kolejowego
 • branża spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 PLN
  • magazynier-logistyk
  • technik spedytor
 • branża przemysłu mody  – 837 000,00 PLN
  • krawiec
  • technik włókiennik
 • branża chemiczna – 837 000,00 PLN
  • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
  • technik technologii chemicznej
 • branża ceramiczno-szklarska – 837 000,00 PLN
  • technik ceramik
  • technik technologii szkła
 • branża spożywcza – 837 000,00 PLN
  • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
  • technik technologii żywności
 • branża ogrodnicza – 837 000,00 PLN
  • technik ogrodnik
  • technik architektury krajobrazy
 • branża leśna – 837 000,00 PLN
  • operator maszyn leśnych
  • technik leśnik
 • branża mechaniczna – 837 000,00 PLN
  • operator obrabiarek skrawających
  • technik mechanik
 • branża rolno-hodowlana – 837 000,00 PLN
  • technik weterynarii
  • technik rolnik
 • branża mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 PLN
  • mechanik precyzyjny
  • technik optyk
 • branża motoryzacyjna – 837 000,00 PLN
  • elektromechanik pojazdów samochodowych
  • technik pojazdów samochodowych
 • branża górniczo-wiertnicza – 837 000,00 PLN
  • technik wiertnik
  • technik górnictwa podziemnego
 • branża opieki zdrowotnej – 837 000,00 PLN
  • technik ortopeda
  • terapeuta zajęciowy
 • branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 PLN
  • technik bezpieczeństwa i higieny pracy
  • technik pożarnictwa
 • branża teleinformatyczna – 837 000,00 PLN
  • monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
  • technik programista
 • branża budowlana – 1 301 249,00 PLN
  • technik renowacji elementów architektury
  • technik budownictwa
  • technik geodeta
  • technik budowy dróg
 • branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna – 1 301 249,00 PLN
  • kucharz
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik turystyki na obszarach wiejskich
  • technik organizacji turystyki
 • branża elektroenergetyczna – 1 301 249,00 PLN
  • elektromechanik
  • technik elektryk
  • technik energetyk
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Po zakończeniu projektu 10% szkół kształcących w danej branży musi korzystać z wypracowanych w projekcie rozwiązań. Liczba szkół dla poszczególnych branż dostępna jest tutaj.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 100% (ze środków UE i środków budżetu państwa – brak wkładu własnego).

Czas realizacji projektu to maksymalnie 24 miesiące, z czego testowanie wypracowanych rozwiązań musi trwać co najmniej 2 semestry.

Opracowane w projekcie materiały muszą być zgodne z obowiązującymi i oczekującymi na wejście życie przepisami prawa oświatowego oraz przepisami prawa z zakresu szkolnictwa wyższego.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Kontakt:

Zbigniew Sulżycki
tel. 603 198 063
e-mail: zbigniew@sulzycki.pl

Monika Szulc
tel. 22 630 98 66
e-mail: ms@kig.pl