Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020 r.

18.06.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w maju 2020. Przeciętne uposażenie uległo obniżeniu o 165,07 PLN do 5119,94 PLN tj. o 3,1%.  Jednocześnie okazało się ono wyższe niż przed rokiem o 62,12 PLN tj. o 1,2%. Spadek płac w maju jest zjawiskiem typowym. Wypada jednak podkreślić, że tegoroczna korekta okazała się głębsza od typowej i głębsza od oczekiwanej (nawet przy uwzględnieniu wpływu koronawirusa). Prawdopodobnie wciąż istotnym czynnikiem niekorzystnie kształtującym płace (zwłaszcza u osób rozliczanych w akordzie) były dość powszechne zatrzymania produkcji.

Zatrudnienie okazało się o 84,9 tys. osób, tj. o 1,4% niższe niż przed miesiącem i wyniosło 6173,9 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 206,3 tys. osób tj. o 3,2%. Spadek zatrudnienia w ujęciu miesięcznym był wyraźnie głębszy niż zakładany, choć wyraźnie też mniejszy od notowanego w krytycznym kwietniu. Dopasowania do trudnej sytuacji rynkowej są jednak nadal głębokie. Zgodnie z komunikatem GUS na spadku przeciętnego poziomu zatrudnienia w maju w istotny sposób zaważyły zmniejszenia wymiaru czasu pracy, urlopy postojowe, świadczenia opiekuńcze, nieprzedłużanie umów czasowych i proces zwolnień. Aktualny komunikat potwierdza nasze ubiegło miesięczne przypuszczenia, że widoczne są też redukcje w zakresie kadry dostarczanej firmom przez agencje pracy tymczasowej.

W najbliższych miesiącach zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą zdecydowanie słabiej niż w analogicznym okresie roku 2019. Obserwowana redukcja dynamiki płac  z 6,3% w marcu do około 1% obecnie, może być widoczna do lipca. Później płace zaczną odrabiać straty z wiosny i początku lata.

W przypadku zatrudnienia dwa najbliższe miesiące mogą przynieść dalsze wyraźne spadki zatrudnienia. W miesiącach kolejnych zatrudnienie wciąż będzie spadać, ale już wolniej. Łącznie w okresie marzec – sierpień zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw może obniżyć się o więcej niż 300 tys. osób.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.