Zatrudnienie i płace w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020 r.

17.09.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu 2020. Przeciętne uposażenie uległo zmniejszeniu o 44,00 PLN do 5337,65 PLN tj. o 0,8%. Sierpień przyniósł sezonowe odreagowanie wzrostów płac z czerwca i lipca będących efektem liczniejszego pojawienia się w płacach ruchomych części wynagrodzeń (głównie premii i nagród). Korekta notowana w bieżącym sierpniu okazała się płytsza niż przed rokiem. Uposażenie w sierpniu okazało się o 212,39 PLN i 4,1% wyższe niż przed rokiem.

Zatrudnienie okazało się o 43,0 tys. osób, tj. o 0,7% wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6295,0 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku zatrudnienie było niższe o 94,6 tys. osób tj. o 1,5%. Wzrost zatrudnienia notowany w sierpniu jest wynikiem dalszego postępu w przywracaniu do pracy części działalności wcześniej wstrzymanych, w tym przywracania zwyczajnego czasu pracy pracowników, którym wymiar pracy obniżono, choćby poprzez urlopy postojowe. Widoczne jest też powracanie pracowników z zasiłków opiekuńczych, chorobowych i urlopów bezpłatnych.

W najbliższych miesiącach zmiany płac w ujęciu miesiąc do miesiąca prezentować się mogą porównywalnie lub nawet nieco lepiej niż w analogicznym okresie roku 2019. Roczny wskaźnik płac będzie więc stopniowo poprawiać się. Skala tej poprawy będzie wyraźniejsza w ostatnich miesiącach roku.

W przypadku zatrudnienia tendencje dla najbliższych miesięcy są trudne do określenia. Z jednej strony postępować będzie obserwowana choćby w ostatnich miesiącach poprawa związana z przywracaniem normalnego funkcjonowania części zakładów i branż, jednak na rynku pojawić się też może pewna fala bezrobotnych, którym wypowiedziano umowy w szczycie kryzysu, ale formalnie wciąż one jeszcze trwają (patrz dłuższy okres wypowiedzenia).

 

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
kom. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.