• A A A

Zwolnienie ze składki ZUS, wypłata postojowego oraz dotacja – ruszają instrumenty pomocowe dla przedsiębiorców

04.01.2022

Już od 1 stycznia przedsiębiorcy mogą składać wnioski o dotację, a od 17 stycznia o pozostałe instrumenty pomocowe

Przedsiębiorcy, którzy od 15 grudnia funkcjonują w oparciu o nowe zasady bezpieczeństwa, mogą liczyć na zwolnienie ze składki ZUS, wypłatę postojowego oraz dotację.
Nowy pakiet pomocy o wartości około 70 mln zł, jest kierowany do branż oznaczonych jednym z niżej wymienionych kodów PKD oraz obejmuje tych przedsiębiorców, którzy na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili przeważającą działalność gospodarczą w tym obszarze:

  • przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje) – PKD 56.30.Z;
  • działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni – PKD 93.29.A;
  • pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z.

Instrumenty pomocowe obejmują:

  • ponowne świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł – przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego;
  • jednokrotną dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości maksymalnie 5000 zł – w przypadku gdy przychód uzyskany w grudniu 2021 r. był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym;
  • zwolnienia ze składek ZUS za grudzień 2021 r. – przy spadku przychodu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do okresu porównawczego.

Wnioski o przyznanie zwolnienia z płacenia ZUS będzie można składać od 17 stycznia do 28 lutego 2022 r. W przypadku dotacji będzie można to zrobić od 1 stycznia do 15 kwietnia 2022 r.
Złożenie wniosku o przyznanie postojowego będzie możliwe od 17 stycznia 2022 r., ale nie będzie ograniczone żadnym terminem końcowym.

Wnioski o zwolnienie z płacenia składki ZUS i przyznanie postojowego należy złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.
Wniosek o przyznanie dotacji trzeba złożyć do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę prowadzenia działalności gospodarczej za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Źródło: MRiT

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.