Inflacja w czerwcu 2019

15.07.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w czerwcu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,3% wyższe niż w maju i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,6% (w maju wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,4%). Ceny towarów utrzymały się na tym samym poziomie w stosunku do ubiegłego miesiąca i były o 2,2% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w skali miesiąca okazały się o 1,0% wyższe, w skali roku zaś wzrosły 3,9%.

Zmiana cen tak w skali miesiąca jak i w skali roku była wyższa do wcześniej prognozowanych przez rynek. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni 6 miesięcy zwiększyła się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu br. do 2,6% w czerwcu – już ponad cel inflacyjny wskazywany przez NBP (2,5%).

W skali miesiąca inflację najbardziej podbijały towary i usługi w kategoriach: rekreacja i kultura (wzrost o 1,3%), łączność (wzrost o 1,1%), transport (wzrost o 0,6%). Skalę inflacji nieznacznie spłycały natomiast spadki cen w grupie wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (spadek o 0,3%) oraz odzież i obuwie (spadek o 1,2%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 5,7%), restauracje i hotele (wzrost o 4,1%), rekreacja i kultura (wzrost o 3,4%), zdrowie (wzrost o 3,1%), edukacja (wzrost o 3,1%). Wyraźnie tańsze niż przed rokiem były towary i usługi z grup: odzież i obuwie (o 1,6%) i łączność (o 1,5%). W przypadku pozostałych grup zmiana cen nie odbiegała już tak znacząco od przeciętnej tj. 2,6%.

Największym zaskoczeniem w danych w czerwcu okazały się zmiany cen w grupie żywność, gdzie ich zachowanie było znacznie wyższe, niż zgodne z typowo sezonowym (najważniejszym czynnikiem podnoszącym ceny były warzywa, cukier oraz mięso wieprzowe), a także użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (wywóz śmieci w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrósł o 20,0%). Wzrosty zaobserwowano również w grupach transport (wzrost cen usług transportowych spowodowanych między innymi wzrostem cen energii elektrycznej) oraz rekreacja i kultura (w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku ceny turystyki zorganizowanej oraz turystyki zorganizowanej za granicą wrosły odpowiednio o 8,0% i 11,4%).

Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji może nieznacznie obniżyć się w stosunku do zanotowanego w czerwcu – z minimum lokalnym na poziomie 2,3% w początku kwartału czwartego. Zakładamy, że w grudniu br. dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosić będzie 2,4%, średnioroczny zaś poziom wzrostu cen w roku 2019 wyniesie 2,1%, wobec 1,7% w roku 2018.

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.