RODO

Ochrona danych osobowych w Krajowej Izbie Gospodarczej
________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA dla osób wskazanych jako osoby do kontaktu i osób reprezentujących kontrahenta

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA EKSPERTÓW KIG
________________________________
Administrator
Krajowa Izba Gospodarcza
Dane kontaktowe administratora
e-mail: kig@kig.pl; adres:  00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
________________________________________
Inspektor ochrony danych
Dorota Konopko
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych
e-mail: rodo@kig.pl; adres: Krajowa Izba Gospodarcza, 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
________________________________________
Organ nadzorczy
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Dane kontaktowe organu nadzorczego
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.