Bezrobocie rejestrowane we wrześniu 2022. Spadek w stosunku do sierpnia i ubiegłego roku

25.10.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o poziomie bezrobocia rejestrowanego w końcu września 2022. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 801,7 tys. osób i była o 5,2 tys. osób niższa niż w końcu sierpnia oraz o 133,0 tys. osób niższa niż przed rokiem. Dane te okazały się zbliżone od naszej prognozy.

We wrześniu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 132,6 tys. wobec 106,8 tys. w sierpniu i 114,1 tys. we wrześniu roku 2021. Jednoczenie we wrześniu z rejestrów bezrobocia wyrejestrowano 137,8 tys. osób wobec 110,1 tys. w sierpniu oraz 140,3 tys. we wrześniu roku 2021. Ofert pracy pojawiło się na przestrzeni września 99,5 tys. wobec 98,7 tys. w sierpniu i 124,2 tys. przed dwunastoma miesiącami.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu września 5,1% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w sierpniu. Jednocześnie okazała się być ona o 1,0 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem identycznym jak w sierpniu.

Stopa bezrobocia wyższa od prognozowanej

Stopa bezrobocia we wrześniu była wyższa od prognozowanej przez nas i przez rynek. Jednak nie świadczy to o niespodziewanym pogorszeniu na rynku pracy. Jest to głównie efekt korekty w prezentowanych wcześniej przez GUS danych. GUS zazwyczaj z danymi wrześniowymi pokazuje korektę danych za ostatnich 9 miesięcy (od grudnia roku poprzedniego). Wynika ona z lepszego – dokładniejszego – oszacowania liczby pracjących w gospodarce – co może znaleźć odzwierciedlenie poprzez zmianę liczby osób aktywnych zawodowo – w poziomie stopy bezrobocia. Tym razem korekta dotyczyła nawet dłuższego okresu (bo od grudnia 2020), a uwzględniała poza typowymi doszacowaniami również zmiany wynikające z uwzględnienia wyników spisu rolnego 2020.

Okazało się, że pracujących w gospodarce musiało być mniej niż zakładano wcześnie (o nawet 1,2 mln osób). W konsekwencji stopa bezrobocia okazała się wyraźnie wyższa niż przyjmowano wcześniej. Dla poszczególnych miesięcy od grudnia 2020 korekta zamykała się w przedziale od +0,3 do +0,5 pkt proc. Stopa bezrobocia we wrześniu okazując się niższą od sierpniowej powinna być przyjęta jako pozytywnie zaskakująca (choć bazując na wcześniej prezentowanych danych dość powszechnie oczekiwano, że będzie taka jak w sierpniu i wyniesie 4,8%).

Popyt na pracowników sezonowych stabilizuje rynek

Wrzesień zazwyczaj przynosi stabilizację w statystykach bezrobocia (na bardzo dobrym poziomie). Wciąż jest bowiem silny – jak w całym okresie wiosny i lata – popyt na pracowników sezonowych w budownictwie, rolnictwie i usługach turystycznych.

Na podstawie prezentowanych danych o poziomie bezrobocia można szacować, jakie GUS w swoich kalkulacjach przyjmuje aktualnie wartości liczby pracujących i aktywnych zawodowo. Liczba pracujących wynosząc około 14 918 tys. osób była we wrześniu wyższa niż przed rokiem o 530 tys. tj. 3,7%. Aktywnych zawodowo było w końcu września 15 720 tys. osób – około 397 tys. i 2,6 % więcej niż przed rokiem. (Wypada pamiętać, że to już wartości po korekcie danych od grudnia 2020 – prezentują się więc słabiej niż szacowane do niedawna).

Jesteśmy obecnie w okresie lokalnego minimum dla poziomu bezrobocia rejestrowanego. Potrwa ono do października. Stopa bezrobocia utrzymywać się będzie na poziomie zbliżonym do 5,1%, a liczba bezrobotnych w okolicach 800 tys. osób. Zima przyniesie sezonowe pogorszenie. W końcu grudnia 2022 stopa bezrobocia może wynieść 5,3% przy liczbie zarejestrowanych bezrobotnych na poziomie 835 tys. osób. Lokalne maksimum oczekiwane jest w lutym ze stopą bezrobocia na poziomie 5,6% oraz liczbą osób w rejestrach bezrobotnych rzędu 885 tys.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.