Bilans płatniczy w marcu 2022. Niepokojące pogłębianie się deficytu w obrotach bieżących

13.05.2022

Narodowy Bank Polski zaprezentował statystyki bilansu płatniczego w marcu 2022

bilans płatniczy

Bilans płatniczy w marcu 2022

W bilansie płatniczym szczególne miejsce dla większości analityków i komentatorów zajmują informacje o bilansie obrotów bieżących. W jego przypadku zanotowano deficyt na poziomie -2 972 mln EUR wobec deficytu z lutego sięgającego -2 663 mln EUR oraz nadwyżki sprzed roku na poziomie 124 mln EUR.

Marcowy deficyt okazał się nieznacznie większy od oczekiwanego przez rynek. Ujemne saldo obrotów bieżących w lutym było pochodną deficytów w: wymianie towarowej (-3 253 mln EUR wobec deficytu z lutego w wysokości -1 559 mln EUR), dochodach pierwotnych (-1 527 mln EUR wobec deficytu z lutego na poziomie -2 541 mln EUR) oraz w dochodach wtórnych (-294 mln EUR, wobec deficytu z lutego w wysokości -873 mln EUR). Skalę deficytu ograniczało dodatnie saldo w wymianie usług (2 102 mln EUR wobec 2 310 mln EUR w lutym).

Słabo prezentowały się obroty w handlu towarami – zwłaszcza eksport. Marzec zazwyczaj przynosi duże zwiększenie aktywności w wymianie międzynarodowej. Gospodarka z impetem rusza po mniejszej aktywności z przełomu roku. W tym jednak roku sezonowe wzrosty okazały się niewielkie, zwłaszcza na tle odnotowanych za marzec wyników przemysłu i obrotów handlu hurtowego.

bilans płatniczy

Eksport towarów wynosząc w marcu 25 831 mln EUR był wyższy od lutowego o 2,7%, okazał się też o 16,2% wyższy niż przed rokiem (w lutym roczna dynamika eksportu była na poziomie 9,8%). Poziom eksportu w marcu był niższy od średnio oczekiwanego przez rynek. Być może na wyniki eksportu wpłynęły już silniej efekty napaści Rosji na Ukrainę – patrz wstrzymanie wysyłek towarów na wschód i perturbacje w łańcuchach dostaw. Po marcu suma eksportu z ostatnich 12 miesięcy sięgnęła 290,2 mld EUR co stanowiło odpowiednik 48,6% PKB. Import towarów w marcu w kwocie 29 084 mln EUR był o 8,9% wyższy od notowanego w lutym i równocześnie o 34,3% wyższy niż przed rokiem (w lutym roczna dynamika importu była na poziomie 20,2%). Wyniki importu okazały się bardziej zbliżone do prognozowanych. Trzeba pamiętać, iż wyniki importu bardzo mocno podbijane były rosnącymi cenami surowców.

bilans płatniczy

Eksport usług w marcu wyniósł 5 675 mln EUR wobec 6 195 mln EUR w lutym. Import usług wyniósł w marcu 3 573 mln EUR wobec 3 885 mln EUR w lutym. Eksport usług był o 19,7% wyższy niż przed rokiem, import usług zaś o 23,1%.

Saldo obrotów bieżących w ujęciu rocznym kroczącym po marcu okazało się ujemne i wyniosło -13 059 mln EUR, co stanowiło odpowiednik -2,19% PKB Polski. Po lutym saldo obrotów bieżących było ujemne i wyniosło -9 963 mln EUR, tj. -1,69% PKB Polski. Najbliższe miesiące przyniosą dalszy wzrost deficytu w obrotach bieżących w ujęciu rocznym kroczącym z lokalnym maksimum w przełomie lata i jesieni na poziomie około 19 – 20 mld EUR blisko poziomu 3% PKB.

Marzec przyniósł napływ inwestycji bezpośrednich sięgający 4 763 mln EUR (wobec napływu z lutego na poziomie 3 034 mln EUR i napływu z marca 2021 roku w kwocie 4 051 mln EUR). Jednocześnie zanotowano odpływ inwestycji portfelowych sięgający -1 074 mln EUR (wobec ich odpływu z lutego na poziomie -614 mln EUR i odpływu sprzed roku na poziomie -1 951 mln EUR). Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy na nasz rynek napłynęło 27,96 mld EUR kapitałów bezpośrednich oraz odpłynęło kapitału portfelowego na kwotę 5,49 mld. Łącznie zanotowany był napływ kapitału – sięgający w okresie ostatnich dwunastu miesięcy 22,47 mld EUR. Jest to dobry wynik. Równolegle notowany był deficyt w obrotach bieżących (-13,06 mld EUR).

Wyniki samego lutego prezentują się słabo. Deficyt okazał się głęboki, w dodatku był złożeniem ujemnych sald w kilku istotnych pozycjach.

Dane analizowane w perspektywie średnioterminowej prezentują się nieco lepiej – główne ze względu na wysoki napływ kapitału bezpośredniego – wyraźnie wyższy niż łącznie deficyt w obrotach bieżących i odpływ kapitału portfelowego. Choć niepokoi w nich pogłębianie się deficytu w obrotach bieżących.

Pobierz raport w formacie PDF >>>bilans płatniczy w marcu 2022

Sprawdź pozostałe analizy KIG

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.