Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

28.11.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie styczeń-październik 2023 roku

przegląd gospodarczy

Comiesięczny przegląd gospodarczy w województwach

  • Najniższe bezrobocie (na koniec października) występuje w województwie wielkopolskim  – 3,0%.
  •  Najwyższe płace w przemyśle (średnio 8 168 PLN) notowano w analizowanym okresie w województwie dolnośląskim, a w budownictwie – w mazowieckim (8 434 PLN).
  •  W okresie styczeń-październik, województwo dolnośląskie charakteryzowało się najwyższym wzrostem produkcji przemysłowej (7,7%), a lubelskie – produkcji budowlanej (33,8%).


Bezrobocie

W końcu października br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 770,4 tys. osób i była o 5,6 tys. osób niższa niż w końcu września oraz o 25,6 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu października 5,0% była taka sama jak miesiąc wcześniej. Jednocześnie okazała się być ona o 0,1 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak we wrześniu. Październik jest okresem, w którym statystyki bezrobocia stabilizują się na dobrym poziomie, a czasem wciąż jeszcze poprawiają.

Najwyższa stopa bezrobocia występuje w województwie podkarpackim (8,3%), a najniższa w województwie wielkopolskim (3,0%).


Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

Przeciętne wynagrodzenie w pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 roku wyniosło średnio dla całego kraju 7 270 PLN w przemyśle i 6 940 PLN w budownictwie.

Płace w ujęciu rocznym wzrosły w przemyśle o 12,1%, a w budownictwie o 7,3%.

W przemyśle, najwyższy poziom przeciętnej płacy notowany jest województwie dolnośląskim (8 168 PLN). Najniższe wynagrodzenia w przemyśle oferuje region warmińsko-mazurski (średnio 6 175 PLN).

W budownictwie, najwyższe wynagrodzenia otrzymują pracownicy w województwie mazowieckim (średnio 8 434 PLN), a najniższe – w podkarpackim (średnio 5 370 PLN).

 

Przemysł – produkcja i wydajność

W okresie I-X 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu w ujęciu rocznym spadła w skali całego kraju o 1,5%. Spadek zanotowano w 9 województwach – największy w regionie pomorskim (o 12,1%). Produkcja wzrosła w 7 województwach – największy wzrost wystąpił w województwie dolnośląskim (o 7,7%).

Wydajność w przemyśle w okresie styczeń-październik 2023 roku spadła przeciętnie o 0,8%. Spadki zanotowano w 9 województwach – największy w pomorskim (o 12,4%). Wydajność wzrosła w 7 województwach, najwyżej w regionie dolnośląskim (wzrost o  7,4%).

 

Budownictwo – produkcja i wydajność

W pierwszych dziesięciu miesiącach br. produkcja budowlana wzrosła r/r w skali całego kraju o 6,8%. Wzrost zanotowano w 13 regionach (największy w lubelskim – o 33,8%) a spadek w 3 (najwyższy w mazowieckim – o 2,0%)

Wydajność w budownictwie wzrosła we wszystkich – poza mazowieckim – województwach. Najlepszy wynik osiągnięto w województwie  lubelskim (wzrost wydajności o 37,8%).

 

Rynek mieszkaniowy

W okresie I-X 2023 roku oddano do użytku 180 857 mieszkania – o 4,3% mniej niż przed rokiem. Najwyższy spadek liczby oddanych mieszkań w porównaniu z ubiegłym rokiem notowany jest w województwie lubuskim (o 26,7%), a najwyższy wzrost w województwie podlaskim (o 9,9%).

 


Szczegółowe dane dotyczące stanu polskiej gospodarki – w podziale na województwa – dostępne w formie kompendium, poniżej.

Pobierz! Przegląd gospodarczy w województwach KIG – Miesięcznik

Download! Monthly Macroeconomic Reviev in English


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.