Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

03.03.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane szczegółowo opisujące wyniki poszczególnych branż w styczniu 2022

 

Produkcja sprzedana przemysłu była 19,2 % wyższa niż przed rokiem a produkcja sprzedana w budownictwie zanotowała wzrost o 20,8% r/r.

Zatrudnienie i płace

W styczniu 2022 roku zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 2,3% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 460 tys. osób. Przeciętne zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 1,4% i wyniosło 2 763 tys. osób.

Najwyższy wzrost zatrudnienia w styczniu br. zanotowano w branży magazynowania i działalności usługowej wspierającej transport – o 18,1%. Wzrosty zatrudnienia powyżej 5 proc.  widoczne były w takich branżach jak: informacja i komunikacja (o 10,2%); produkcja wyrobów farmaceutycznych (o 9,9%); zakwaterowanie i gastronomia (o 8,7%); gospodarka odpadami, odzysk surowców (o 5,6%) i produkcja urządzeń elektrycznych (o 5,1%). Największy spadek zatrudnienia w ujęciu rocznym zanotowano w branży produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 10,7%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2022 roku wyniosło 6 064 PLN i było wyższe niż rok wcześniej o 9,5%.  Wzrost płac zanotowano w niemal wszystkich analizowanych przez GUS branżach (poza poligraficzną ze spadkiem o 3,1%). Najwyżej uplasowała się tutaj branża zakwaterowania i gastronomii, która zanotowała wzrost o 16,8%.

Pod względem poziomu średnich wynagrodzeń w styczniu 2022 roku najlepiej prezentowała się  informacja i komunikacja z wynikiem 10  356 PLN.  Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy zatrudnieni przy produkcji odzieży (3 847 PLN) oraz produkcji skór i wyrobów skórzanych (4 186 PLN).

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu 2022 roku roku okazała się o 19,2% wyższa niż rok wcześniej. W tym samym okresie produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 20,8% r/r.

Produkcja wzrosła we wszystkich branżach przemysłowych.  Najwyższe wzrosty zanotowano w przypadku: wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę (o 51,6%), produkcji pozostałego sprzętu transportowego (o 40,2%). Najsłabiej wzrosła sprzedaż w branży produkcji urządzeń elektrycznych (o 0,2%) i produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 0,3%).

Wydajność w przemyśle w styczniu br. wzrosła przeciętnie o 17,6%. Wszystkie branże przemysłowe – poza produkcją wyrobów elektrycznych (spadek o 4,7%) –  przemysłowe zanotowały wzrosty wydajności w ujęciu rocznym.  Najwyżej wzrosła wydajność w całej sekcji związanej z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (o 55,6%). Wysoki wzrost zanotowano również m.in. w: wydobywaniu węgla (o 44,1%).

Początek roku – szczególnie w przemyśle i budownictwie – okazał się zaskakujący dobry dla polskich firm. W przypadku budownictwa warto jednak pamiętać, że w ubiegłym roku w tym samym okresie firmy zmagały się niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

O ile w danych za luty można spodziewać się kolejnych pozytywnych informacji np. z przemysłu, to sytuacja w kolejnych miesiącach stoi pod znakiem zapytania w związku ze skutkami gospodarczymi rosyjskiej agresji na Ukrainę.

 

Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 28.02.2022

Download! Monthly review of economic situation in industries 28.02.2022

Zobacz także inne raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.