Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

03.11.2021

Jaka była wydajność produkcji w poszczególnych branżach? Jakie branże odnotowały najwyższe zatrudnienie i płace? Sprawdź comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej.

 

Przegląd sytuacji gospodarczej w branżach.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-IX 2021 roku.

Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 15,5 % w stosunku do ubiegłego roku.  W samym wrześniu produkcja wzrosła o 8,8% r/r.

Produkcja sprzedana w budownictwie w okresie styczeń – wrzesień była wyższa o 1,4% niż przed rokiem. W samym wrześniu, produkcja budowlana wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 4,3%.

 

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku zatrudnienie było o 0,2% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 339 tys. osób.  Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 0,4% (przeciętne zatrudnienie w przemyśle w okresie I-IX 2021 wyniosło średnio 2 732 tys. osób).

Zatrudnienie w okresie I-IX 2021 roku zwiększyło się m.in. w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,5%), informacji i komunikacji (o 4,4%), produkcji mebli (o 4,0%).

Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano w takich branżach, jak m.in.: produkcja odzieży (o 13,4%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 13,2%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,7%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-wrzesień 2021 roku wyniosło 5 779 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,4%.

Płace w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Największe wzrosty zanotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,1%), produkcji odzieży (o 13,1%), produkcji wyrobów z metali (o 11,8%), produkcji mebli (o 11,4%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 11,0%). Najmniej wzrosły płace w produkcji napojów (o 3,2%) oraz wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 4,1%).

W okresie I-IX 2021 roku największym wynagrodzeniem mogły pochwalić się takie branże jak:  produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (10 281 PLN), informacja i komunikacja (10 002 PLN), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (8 455 PLN). Najniższe wynagrodzenia w pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 roku oferowane były w takich branżach jak: produkcja odzieży (3 667 PLN), produkcja skór i wyrobów skórzanych (3 901 PLN).

 

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-wrzesień 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 15,5% wyższa niż przed rokiem (dane za sam wrzesień mówią o wzroście o 8,8% r/r). W tym samym okresie sprzedaż w budownictwie wzrosła o 1,4% r/r.

Największymi wzrostami produkcji mogą pochwalić się producenci: urządzeń elektrycznych (wzrost o 36,5%) oraz komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 34,7%). Spadek produkcji zanotowano w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 6,2%) oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,1%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych dziewięciu miesiącach roku wzrosła przeciętnie o 15,0%. Największy wzrost wydajności zanotowano przy produkcji urządzeń elektrycznych (o 32,1%), produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 31,8%) oraz produkcji odzieży (o 27,1%).

Patrząc na wyniki poszczególnych branż na przestrzeni tego roku wypada odnotować, że w wielu branżach wraz z ustępującym efektem niskiej bazy do porównań (wyraźnym wiosną) spłaszcza się stopniowo (w miesiącach letnich) dynamika sprzedaży. Pozostaje jednak ona wysoka, powyżej założeń formułowanych w początku roku.

Sprawdź! Comiesięcznyczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach  

Check! Monthly review of economic situation in industries 

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.