• A A A

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

02.12.2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane szczegółowo opisujące wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-październik 2021 roku

dane

Przegląd sytuacji gospodarczej.

Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 14,9 % w stosunku do ubiegłego roku. W samym październiku produkcja wzrosła o 7,8% r/r.
W budownictwie produkcja sprzedana w okresie styczeń-październik była wyższa o 1,9% niż przed rokiem.
W samym październiku, produkcja budowlana wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 4,2%.

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku zatrudnienie było o 0,3% wyższe niż przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 340 tys. osób.  Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 0,5% (przeciętne zatrudnienie w przemyśle w okresie I-X 2021 r. wyniosło średnio 2 732 tys. osób).

W okresie I-X 2021 roku najwyższy wzrost zatrudnienia odnotowano w przypadku magazynowania i działalności usługowej wspierającej transport (wzrost o 17,2%). Wpływ na wynik miały tu zaskakujące dane za październik pokazujące nietypowy, bo wynoszący ponad 18 proc. r/r (i blisko 15 proc. m/m) wzrost zatrudnienia w tej branży. Zatrudnienie w okresie I-X 2021 r. wzrosło również w przypadku m.in.: produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,5%) oraz informacji i komunikacji (o 4,4%).

Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano w takich branżach jak: produkcja odzieży (o 12,7%), produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 12,0%) oraz w zakwaterowaniu i gastronomii (o 9,7%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-październik 2021 roku wyniosło 5 797 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,4%.

W pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku płace wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Największy wzrost dotyczył produkcji odzieży (wzrost o 12,7%), produkcji wyrobów z metali (wzrost o 12,2%) oraz produkcji skór i wyrobów skórzanych (wzrost o 12,2%). Najsłabiej płace wzrosły w produkcji napojów (o 2,2%) oraz wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 4,0%).

W okresie I-X 2021 r. na czele listy wysokości średnich wynagrodzeń znalazły się takie branże jak:  produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (10 136 PLN) oraz informacja i komunikacja (10 015 PLN). Najniższe wynagrodzenia otrzymywali pracownicy takich branż jak: produkcja odzieży (3 679 PLN) oraz produkcja skór i wyrobów skórzanych (3 898 PLN).

 

Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku okazała się o 14,9% wyższa niż przed rokiem (dane za sam październik mówią o wzroście o 7,8% r/r). W tym samym okresie produkcja sprzedana w budownictwie wzrosła o 1,9% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowano w branżach: produkcja komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 31,2%) oraz produkcja urządzeń elektrycznych (o 30,8%). W analizowanym okresie spadła produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 6,2%) oraz wyrobów tytoniowych (o 0,5%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych dziesięciu miesiącach 2021 roku wzrosła przeciętnie o 14,3%. Wysokie wzrosty wydajności zanotowano m.in. w produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych w elektrycznych (o 28,3%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,5%) czy też produkcji odzieży (o 22,9%).

Wyniki branż, pomimo tego że charakteryzują się w wielu przypadkach dużo mniejszym wzrostem niż w pierwszych miesiącach roku (odrabianie zaległości po spadkach spowodowanych pandemią) pokazują, że pomimo trudnego otoczenia (m.in. wzrost kosztów wytwarzania, niepewność regulacyjna, niepewność związana z rozwojem pandemii) przemysł jest w stanie utrzymać wysoką dynamikę produkcji wbrew niektórym, stawianym wcześniej prognozom.

Sprawdź! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach 29.11.2021

Check! Monthly review of economic situation in industries 29.11.2021

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

 

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.