Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach - sierpień 2021

26.08.2021

Produkcja sprzedana przemysłu w tym okresie wzrosła o 17,0% w stosunku do ubiegłego roku.  W samym lipcu produkcja wzrosła o 9,8% r/r. Produkcja sprzedana w budownictwie była niższa o 0,7% niż przed rokiem. W samym lipcu, produkcja budowlana wzrosła w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku o 3,3%.

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych szczegółowo opisujących wyniki poszczególnych branż w okresie I-VII 2021 roku.

Zatrudnienie i płace

Jak wynika z danych GUS o zatrudnieniu i płacach w całym sektorze przedsiębiorstw, w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku zatrudnienie okazało się być niemal takie jak przed rokiem i wyniosło przeciętnie 6 337 tys. osób.  Zatrudnienie w przemyśle wzrosło o 0,3% (przeciętne zatrudnienie w przemyśle w okresie I-VII 2021 wyniosło średnio 2 734 tys. osób).

Największe spadki zatrudnienia w stosunku do ubiegłego roku zanotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,7%), produkcji odzieży (o 13,2%) oraz zakwaterowaniu i gastronomii (o 11,0%).

Zatrudnienie w okresie I-VII 2021 roku zwiększyło się m.in. w: produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 4,7%), informacji i komunikacji (o 4,1%), produkcji mebli (o 3,8%), produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 3,5%), gospodarce odpadami, odzysku surowców (o 3,3%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w okresie styczeń-lipiec 2021 roku wyniosło 5 751 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 8,1%.

Płace w pierwszych siedmiu miesiącach 2021 roku wzrosły we wszystkich analizowanych przez GUS branżach. Duże wzrosty zanotowano m.in. w produkcji skór i wyrobów skórzanych (o 13,5%), produkcji odzieży (o 12,8%), produkcji mebli (o 12,6%), produkcji urządzeń elektrycznych (o 12,4%) oraz handlu hurtowym i detalicznym pojazdów samochodowych oraz ich naprawie (o 12,4%). Najmniej wzrosły płace w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego (o 1,8%).

W okresie I-VII 2021 roku na czoło tabeli wysokości zarobków wysunęła się branża produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej, gdzie płace przekroczyły próg 10 tys. PLN i wyniosły średnio 10 616 PLN. W informacji i komunikacji płacono przeciętnie 9 994 PLN. Nieco poniżej tego poziomu znalazły się m.in.: wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (8 409 PLN), wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (8 368 PLN) czy produkcja wyrobów farmaceutycznych (8 258 PLN).

Najniższe wynagrodzenia oferowane były w takich branżach jak: produkcja odzieży (3 625 PLN), produkcja skór i wyrobów skórzanych (3 863 PLN) oraz zakwaterowanie i gastronomia (4 030 PLN).

Produkcja i wydajność

W okresie styczeń-lipiec 2021 roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 17,0% wyższa niż przed rokiem (dane za sam lipiec mówią o wzroście o 9,8% r/r). W tym samym okresie sprzedaż w budownictwie spadła o 0,7% r/r.

Największe wzrosty produkcji zanotowano w branżach: produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 46,4%), produkcja komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 42,1%), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 34,0%). Największy spadek dotknął produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 5,6%).

Wydajność w przemyśle w pierwszych siedmiu miesiącach roku wzrosła przeciętnie o 16,7%. Największy wzrost wydajności zanotowano przy produkcji urządzeń elektrycznych (o 42,1%), produkcji komputerów oraz wyrobów elektronicznych i optycznych (o 39,5%) oraz produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 33,7%).

Patrząc na wyniki poszczególnych branż w okresie styczeń-lipiec można zaobserwować, że przemysł skutecznie nadrabia zaległości po ubiegłorocznych spadkach ale wraz z malejącym efektem bazy dynamika wzrostu ulega spłaszczeniu. Wciąż nie wiadomo, jaki wpływ na sytuację gospodarczą w kolejnych miesiącach (szczególnie w przypadku przedsiębiorstw sektora usługowego) będzie miała sytuacja epidemiczna i spodziewana, czwarta fala pandemii.

 

Pobierz comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download monthly review of economic situation in industries

Zobacz inne raporty

 

Kontakt

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.