Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach - styczeń 2023

02.03.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował zestaw danych opisujących wyniki poszczególnych branż w styczniu 2023 roku

przegląd w branżach

Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

  • Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła (w ujęciu rocznym) o 2,6%.
  • W budownictwie produkcja była wyższa o 2,4% niż przed rokiem.

Zatrudnienie i płace

W styczniu br. zatrudnienie w całym sektorze przedsiębiorstw było o 1,1% wyższe niż przed rokiem i wyniosło 6 530 tys. osób. W samym przemyśle zatrudnienie spadło o 0,4% (do 2 753 tys. osób).

W pierwszym miesiącu 2023 roku najwyższy wzrost zatrudnienia zanotowano w takich branżach jak: informacja i komunikacja (o 9,1%); zakwaterowanie i gastronomia (o 7,0%); produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 6,8%). Najmocniejsze spadki zatrudnienia widoczne były w takich branżach jak np.: pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (o 11,7%); produkcja wyrobów tekstylnych (o 7,2%); produkcja mebli (o 5,8%).

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2023 roku wyniosło 6 884 PLN i było wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego o 13,5%. We wszystkich analizowanych przez GUS branżach przeciętne płace wzrosły. W największym stopniu m.in. w transporcie rurowym i rurociągowym (o 30,9%); produkcji wyrobów tytoniowych (o 25,1%) Najwolniej płace wzrosły w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 7,3%.

Najwyższe  wynagrodzenia w styczniu br. otrzymywali pracownicy zatrudnieni w branżach: informacji i komunikacji (średnio 11 859 PLN); wytwarzania i zaopatrywania w energię (9 919 PLN); wydobywania węgla kamiennego i brunatnego (9 273 PLN). Najniższy poziom płac występował  w produkcji odzieży (średnio 4 348 PLN).


Produkcja i wydajność

Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu br. wzrosła r/r o 2,6%. Produkcja budowlana  wzrosła z kolei o 2,4% r/r.

Wśród branż o największych wzrostach sprzedaży znalazły się m.in.: produkcja urządzeń elektrycznych (wzrost o 31,5%) oraz produkcja wyrobów farmaceutycznych (wzrost o 25,1%). Z kolei najgorzej prezentowała się sprzedaż w m.in. branży produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (spadek o 20,4%) czy produkcji metali (spadek o 18,8%). Zestawienie nie uwzględnia danych o poziomie sprzedaży oraz dynamiki miesięcznej i rocznej dla produkcji skór i wyrobów skórzanych oraz produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (GUS zaprzestał ich publikacji).

Wydajność w styczniu 2023 roku wzrosła przeciętnie o 3,0% a największy jej wzrost zanotowano w produkcji urządzeń elektrycznych (o 26,7%). Najmocniej spadła wydajność w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 21,2%).

Analizując dane o sytuacji w branżach warto wspomnieć m.in., że styczniowe dane o produkcji przemysłowej okazały się niższe od prognoz. Niepokojący jest spadek produkcji w takich branżach, jak produkcja wyrobów chemicznych czy wyrobów z metali. Kolejnym obszarem, który może budzić niepokój w kontekście kondycji branż w całym 2023 roku jest znaczny spadek handlu hurtowego w styczniu. Kolejne miesiące powinny pokazać, czy gorsze wyniki w styczniu są incydentem, czy trwałym sygnałem schładzania koniunktury.

 Pobierz! Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w branżach

Download! Monthly review of economic situation in industries

 


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.