Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach – 31.07.2020

31.07.2020

W końcu czerwca liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 1026,5 tys. osób i była o 14,8 tys. osób wyższa niż w końcu maja oraz o 149,4 tys. osób wyższa niż przed rokiem. Stopa bezrobocia wynosząc 6,1% okazała się wyższa niż w maju o 0,1 pkt proc. i jednocześnie o 0,8 pkt proc. wyższa niż przed rokiem.

Z czerwcowego zestawienia danych GUS wynika, że najwyższe bezrobocie rejestrowane miało miejsce w województwach: warmińsko-mazurskim (10,3%), podkarpackim (9,0%) i kujawsko-pomorskim (8,7%); najniższe zaś w wielkopolskim (3,7%), śląskim (4,6%) i mazowieckim (5,1%).
Mimo typowych dla okresu wiosny i lata wzrostów popytu na pracowników sezonowych, w tym roku z powodu epidemii koronawirusa bezrobocie jest bardziej dotkliwe.

Przeciętne uposażenie w pierwszych sześciu miesiącach roku wyniosło dla całego kraju 5295 PLN w przemyśle i 5254 PLN w budownictwie. W stosunku do danych z okresu I-V płace w przemyśle okazały się o ok. 9 PLN wyższe, w budownictwie zaś nie uległy zmianie. Najwyższe płace w przemyśle notowane są w województwach: mazowieckim (6060 PLN), dolnośląskim (5886 PLN) i śląskim (5674 PLN); najniższe zaś w warmińsko-mazurskim (4382 PLN), podkarpackim (4546 PLN) i podlaskim (4608 PLN). Najwyższe płace w budownictwie notowano w województwach: mazowieckim (6754 PLN), dolnośląskim (5671 PLN) i podlaskim (5208 PLN); najniższe zaś w lubelskim (4153 PLN), podkarpackim (4112 PLN) i świętokrzyskim (4228 PLN).

Przeciętnie w pierwszych sześciu miesiącach roku produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 6,3% niższa niż przed rokiem. Mimo dużego spadku produkcji ogółem, zanotowano wzrosty w województwach podlaskim (o 4,2%) oraz mazowieckim (o 4,1%).

Wydajność w przemyśle w okresie I-VI 2020 spadła przeciętnie o 4,9%. Mimo to zanotowano wzrosty wydajności względem analogicznego okresu roku ubiegłego w województwach: podlaskim (o 3,3%), mazowieckim (o 1,6%), łódzkim (1,0%) oraz opolskim (0,2%); najniższy wynik zanotowano w śląskim (spadek o 12,9%) i warmińsko-mazurskim (spadek o 12,8%).

Przeciętnie w okresie I-VI 2020 produkcja budowlano-montażowa okazała się o 4,0% wyższa niż przed rokiem. W tym samym ujęciu szczególnie dobrze prezentowały się wzrosty zanotowane w województwach warmińsko-mazurskim, łódzkim i małopolskim, gdzie sprzedaż była wyższa niż przed rokiem odpowiednio o aż 29,5%, 20,6% i 20,0%. Skalę wzrostu spłycały spadki w województwach: wielkopolskim (o 4,8%), świętokrzyskim (o 4,6%) i mazowieckim (o 2,9%). Najwyższy wzrost wydajności miał miejsce w tych samych województwach: warmińsko-mazurskim 30,5%, łódzkim 17,7% i małopolskim 19,0%; najniższy zaś wynik w województwach: wielkopolskim (spadek o 7,2%), świętokrzyskim (spadek o 4,7%) i zachodniopomorskim (spadek o 3,6%).

Pobierz [RAPORT]

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.