Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

04.05.2023

GUS zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w okresie I – III 2023 roku

o sytuacji gospodarczej

Przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

  • Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim – 3,1%.
  • Najwyższy poziom płac w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim (średnio 7 799 PLN). Województwo mazowieckie jest regionem o najwyższych płacach w budownictwie (średnio 8 023 PLN).
  • Produkcja przemysłowa w pierwszych trzech miesiącach 2023 roku rosła najszybciej w województwie dolnośląskim (wzrost o 19,4%). Lubuskie jest regionem o najwyższej dynamice wzrostu produkcji budowlanej (wzrost o 53,7%).

Bezrobocie

W końcu marca br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 846,9 tys. osób i była o 17,9 tys. osób niższa niż w końcu lutego oraz o 55,2 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu marca 5,4% była o 0,1 pkt proc. niższa niż w lutym. Jednocześnie okazała się być ona o 0,4 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem takim samym jak w lutym.

Marzec to zazwyczaj początek okresu, w którym sezonowo statystyki bezrobocia poprawiają się.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (9,2%) a najniższą w województwie wielkopolskim (3,1%).

 

Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W okresie I-III 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło średnio dla całego kraju 7 051 PLN w przemyśle i 6 579 PLN w budownictwie.

Płace w przemyśle wzrosły r/r w o 12,4%, a w budownictwie o 7,5%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle – średnio 7 799 PLN – zanotowano w województwie dolnośląskim. Najmniej płacono w warmińsko-mazurskim – średnio 6 009 PLN.

W budownictwie najwyższy poziom płac obserwowany jest w województwie mazowieckim (średnio 8 023 PLN), a najniższy w regionie podkarpackim – 5 117 PLN.


Przemysł – produkcja i wydajność

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu zmniejszyła się w ujęciu rocznym w skali całego kraju o 0,6%. Wzrosty zanotowano w 7 województwach – największe w dolnośląskim (o 19,4%) i łódzkim (o 10,8%). Produkcja spadła w 9 województwach, najmocniej w pomorskim (o 15,9%).

Wydajność w przemyśle spadła w omawianym okresie przeciętnie o 0,2%. Największy wzrost wydajności zanotowano w dolnośląskim – o 19,2%, a największy spadek w regionie pomorskim – o 16,2%.


Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja budowlana w okresie I-III 2023 roku wzrosła w skali całego kraju o 13,3%. W niemal wszystkich województwach zanotowano wzrost, na czele z lubuskim (wzrost o 53,7%). Wyniki wyraźnie gorsze niż przed rokiem uzyskano w województwie zachodniopomorskim (spadek o 22,1%).

Wydajność w budownictwie wzrosła w okresie styczeń-marzec br. we wszystkich – poza zachodniopomorskim – województwach. Największy wzrost wydajności w budownictwie zanotowano województwie lubuskim – o 56,5%.


Rynek mieszkaniowy

W pierwszych trzech miesiącach 2023 roku oddano do użytku 54 885 mieszkań – o 0,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwyższy wzrost w liczbie oddawanych do użytku mieszkań odnotowano w województwie podlaskim (o 37,2%), a największy spadek w województwie łódzkim – o 30,8%.


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.