Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach - styczeń 2023

02.03.2023

GUS zaprezentował dane o sytuacji gospodarczej województw w styczniu 2023 roku

o sytuacji gospodarczej

  • Najniższa stopa bezrobocia występuje w województwie wielkopolskim – 3,1%.
  • Najwyższy poziom płac w przemyśle zanotowano w województwie dolnośląskim (średnio 7 589 PLN). W budownictwie najwyższe płace otrzymywali pracownicy w województwie mazowieckim  (średnio 7 693 PLN – to niżej niż średnia z 2022 roku ale początek roku w budownictwie charakteryzuje się sezonowym spadkiem płac).
  • Produkcja przemysłowa w styczniu 2023 roku rosła najszybciej w województwach: dolnośląskim i łódzkim (o 24,1%). W budownictwie, województwem z największym wzrostem produkcji było  lubuskie – wzrost o 84,2% r/r.

Bezrobocie

W końcu stycznia br. liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 857,6 tys. osób i była o 45,3 tys. osób wyższa niż w końcu grudnia oraz o 69,5 tys. osób niższa niż przed rokiem.

Stopa bezrobocia wynosząc w końcu stycznia 5,5% była o 0,3 pkt proc. wyższa niż w grudniu. Jednocześnie okazała się być ona o 0,4 pkt proc. niższa niż przed rokiem, co jest wynikiem słabszym niż w grudniu, kiedy to stopa bezrobocia była niższa niż przed rokiem o 0,6 pkt. proc.

Styczeń zazwyczaj przynosi wyraźne pogorszenie w statystykach bezrobocia.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w województwach: warmińsko-mazurskim (9,3%) oraz podkarpackim (9,2%). Najniższe bezrobocie występowało w styczniu w województwie  wielkopolskim (3,1%).


Wynagrodzenia w przemyśle i budownictwie

W styczniu 2023 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło średnio dla całego kraju 6 707 PLN w przemyśle i 6 424 PLN w budownictwie.

W ujęciu rocznym płace wzrosły w przemyśle o 12,5%, a w budownictwie o 8,1%.

Najwyższy poziom przeciętnej płacy w przemyśle – średnio 7 589 PLN – występuje w województwie dolnośląskim.  Najniższe płace zanotowano w przemyśle w kujawsko-pomorskim – średnio 5 921 PLN.

W budownictwie najlepiej płacono w województwie mazowieckim (średnio 7 693 PLN), a najniżej w podkarpackim – 4 987 PLN.


Przemysł – produkcja i wydajność

W styczniu 2023 roku produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ujęciu rocznym w skali całego kraju o 2,6%. Wzrosty zanotowano w 10 województwach, w tym m.in. w łódzkim (o 24,1%) i dolnośląskim (o 24,1%).

Wśród 6 województw gdzie produkcja okazała się niższa niż przed rokiem, pomorskie okazało się regionem o największym spadku (o 13,9%).

W większości województw wzrosła wydajność w przemyśle  –  przeciętnie o 3,0%. Najwyższy wzrost wydajności zanotowano w łódzkim – o 25,4% i dolnośląskim – o 23,5%. W 4 województwach wydajność spadła – najmocniej w regionie pomorskim (o 13,7%)


Budownictwo – produkcja i wydajność

Produkcja w budownictwie w styczniu br. roku wzrosła w skali całego kraju o 17,0%. W  większości województw produkcja budowlano-montażowa była większa niż przed rokiem – na czele znalazło się województwo lubuskie (wzrost o 84,2%). Z kolei największy spadek w tym obszarze zanotowano w województwie zachodniopomorskim (o 36,9%).

Wydajność w budownictwie wzrosła w styczniu br. w 13 województwach, a w pozostałych 3 spadła. Największy wzrost wydajności w budownictwie wystąpił w województwie lubuskim – o 90,3%.


Rynek mieszkaniowy

W styczniu 2023 roku oddano do użytku 18 244 mieszkania – o 9,1% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Najwyższy wzrost dynamiki odnotowano w województwie opolskim (o 65,9%) a największy spadek w województwie warmińsko-mazurskim – o 39,5%.


Pobierz PDF >>> Comiesięczny przegląd sytuacji gospodarczej w województwach

Pobierz PDF  >>> Monthly review of the economic situation in voivodships

Sprawdź także pozostałe raporty KIG


 

Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista
Dyrektor Biura Polityki Gospodarczej
Krajowa Izba Gospodarcza
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.