Eksport i import w okresie I-XI 2020 roku

15.01.2021

W okresie I-XI 2020 eksport ogółem wyniósł 217,1 mld EUR, a import 205,8 mld EUR

 

Eksport i import w okresie I-XI 2020 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń-listopad 2020 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem wyniósł 217,1 mld EUR, co stanowiło wartość o 1,4% niższą, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Wypada przypomnieć że wyniki eksportu w okresie I-X były o 2,6% niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Listopad przyniósł wyniki zbliżone do notowanych w rekordowo wysokim październiku. Tymczasem bardziej typowa byłaby tu korekta. To na październik bowiem zazwyczaj przypada szczyt zaopatrzenia przed końcem roku, listopad bywa już słabszy. Tegoroczny listopad prezentuje się dobrze na tle października, ale równocześnie doskonale na tle wyniku wypracowanego przed rokiem.

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. W okresie I–XI 2020 nasz eksport sięgnął tu 62,4 mld EUR i jednocześnie okazał się o 2,3% wyższy niż przed rokiem (w okresie I – X notowany był wzrost o 0,8%, a jeszcze po trzech kwartałach roku spadek na poziomie 1,5%). Wzrost eksportu wypracowany w sytuacji bardzo złej kondycji niemieckiej gospodarki jest wart wyjątkowego podkreślenia. Wypada przypomnieć, że w bieżącym roku to właśnie możliwa skala regresu sprzedaży na rynek niemiecki wzbudza zawsze największą obawę w kalkulacjach perspektyw naszego eksportu.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 63,3 mld EUR i okazał się o 3,9% niższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – X notowany był spadek sięgający 5,5%). Warto zwrócić w tym kontekście uwagę na poprawiające się szybko, choć dotąd słabe, wyniki osiągnięte w przypadku Francji (12,2 mld EUR, spadek o 5,5%, po dziesięciu miesiącach roku był tu spadek na poziomie 6,3%), Włoch (9,5 mld EUR, spadek o 5,1% wobec spadku o 8,1% w pierwszych dziesięciu miesiącach), Holandii (9,2 mld EUR, spadek o 4,4% wobec spadku o 5,3% po dziesięciu miesiącach roku).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 34,8 mld EUR i okazał się o 4,5% niższy niż przed rokiem (w okresie I – X notowany był tu spadek sięgający 5,2%). Spadek eksportu do tych krajów to przede wszystkim pokłosie wyników sprzedaży do Czech (12,7 mld EUR spadek o 6,3%). Spadek w tej grupie spłycany był jednak wzrostem sprzedaży zanotowanym do Szwecji (6,3 mld EUR wzrost o 2,2%). Spadki nie ominęły też kontaktów z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (26,9 mld EUR poziom niższy niż przed rokiem o 4,4%) np. do Wielkiej Brytanii (12,4 mld EUR spadek o 5,9%). Co ciekawe w grupie tej jest też sprzedaż do USA która spadła jedynie minimalnie (do 6,2 mld EUR o 0,7%).

Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w okresie I – XI towary na kwotę 13,0 mld EUR (spadek jedynie o 1,4%), głównie do Rosji (6,5 mld EUR spadek o 4,6%). Do krajów rozwijających się odnotowano zaś eksport na poziomie – 16,7 mld EUR wyraźnie wyższy niż przed rokiem (o 7,1%).

W okresie I-XI 2020 import ogółem wyniósł 205,8 mld EUR, co stanowiło wartość o 6,0% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie I – X import był niższy niż przed rokiem o 7,0%).

W pierwszych jedenastu miesiącach roku nasz import z Niemiec sięgnął 44,8 mld EUR i jednocześnie okazał się o 7,0% niższy niż przed rokiem (w okresie I – X spadek wynosił 8,5%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 49,2 mld EUR i okazał się o 7,4% niższy niż przed rokiem (dla okresu I – X notowano wynik niższy niż przed rokiem o 8,3%). Zwraca uwagę spadek importu z Francji (o 11,3% do 7,1 mld EUR), Włoch (o 8,4% do kwoty 10,2 mld EUR), i Belgii (o 7,3% do 4,7 mld EUR). Na tym tle zupełnie inaczej wygląda korekta odnotowana w przypadku Holandii (o 1,9% do 8,1 mld EUR).

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 19,5 mld EUR (spadek o 8,4%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (19,9 mld EUR spadek o 8,1%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (6,4 mld EUR spadek o 7,8%), ale i z Koreą Południową (4,9 mld EUR wzrost o 7,3%). Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 12,8 mld EUR (spadek o 24,3%), głównie z Rosji (9,4 mld EUR spadek o 28,9%), zaś z krajów rozwijających się – 59,6 mld EUR (wzrost o 3,0%) głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (29,7 mld EUR wzrost o 9,7%).

 

Zapoznaj się z innymi analizami makro

Kontakt
Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński: Comiesięczny przegląd sytuacji gospdarczej w województwach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.