Eksport i import w okresie styczeń - listopad 2023 roku

17.01.2024

Eksport i import w okresie styczeń – listopad 2023 roku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o obrotach towarowych handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – listopad 2023 roku.

Według informacji zawartych w raporcie, eksport ogółem po jedenastu miesiącach roku 2023 wyniósł 324,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 1,8% wyższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dane te okazały się zbliżone do oczekiwanych. W okresie styczeń – październik eksport był wyższy niż przed rokiem o 2,5%

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy

Wciąż głównym partnerem handlowym Polski pozostają Niemcy. Po jedenastu miesiącach roku 2023 nasz eksport sięgnął tu 91,0 mld EUR i jednocześnie okazał się o 2,2% wyższy niż przed rokiem. W okresie styczeń – październik eksport do Niemiec był wyższy niż przed rokiem o 2,8%. Mamy więc utrzymanie negatywnego trendu spadku dynamiki wzrostu.

Eksport do pozostałych krajów strefy euro sięgnął 101,5 mld EUR i okazał się o 0,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie styczeń – październik wzrost eksportu sięgał tu 1,1% Warto zwrócić uwagę na wyniki sprzedaży do Francji (19,9 mld EUR, wzrost o 9,4%), Włoch (14,8 mld EUR, wzrost o 0,6%), Holandii (14,6 mld EUR, spadek o 0,7%), Hiszpanii (8,9 mld EUR, wzrost o 8,6%) i na Słowację (8,8 mld EUR, spadek o 4,9%).

W przypadku krajów UE pozostających poza strefą euro eksport wyniósł 50,7 mld EUR i okazał się o -3,3% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – październik notowany był tu spadek sięgający 2,7%). Dominuje tu sprzedaż do Czech (20,5 mld EUR spadek o 3,0%).

Dobrze prezentują się po jedenastu miesiącach roku wyniki wypracowane z krajami wysokorozwiniętymi spoza UE (38,3 mld EUR – poziom wyższy niż przed rokiem o 4,9%) np. do Wielkiej Brytanii (16,3 mld EUR wzrost o 4,7%) i do USA (10,1 mld EUR wzrost o 7,5%). Do krajów Europy Środkowo-Wschodniej wyeksportowano w jedenastu miesiącach 2023 roku towary na kwotę 16,4 mld EUR (wzrost o 9,0%), głównie na Ukrainę (10,2 mld EUR wzrost o 17,1%). Do krajów rozwijających się również odnotowano dobre wyniki – eksport na poziomie – 26,8 mld EUR – wyższy niż przed rokiem o 7,8%.

 

Import ogółem ze spadkiem o 6,6%

Po jedenastu miesiącach 2023 roku import ogółem wyniósł 313,7 mld EUR, co stanowiło wartość o 6,6% niższą niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (w okresie styczeń – październik import był niższy niż przed rokiem o 6,7%).

Po jedenastu miesiącach roku 2023 nasz import z Niemiec sięgnął 62,4 mld EUR i jednocześnie okazał się o 8,4% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – październik notowano spadek o 8,6%). Import z pozostałych krajów strefy euro wyniósł 73,1 mld EUR i okazał się o 2,3% niższy niż przed rokiem (w okresie styczeń – październik notowano wynik niższy niż przed rokiem o 2,9%). Zwraca uwagę wynik wypracowany z Włochami (15,2 mld EUR, spadek o 3,9%), Holandią (12,7 mld EUR spadek o 0,3%), Francją (10,2 mld EUR wzrost o 2,7%) i Belgią (7,3 mld EUR spadek o 4,1%).

Import z krajów UE spoza strefy euro ze wzrostem 12%

Import z krajów UE pozostających poza strefą euro wyniósł 33,8 mld EUR (wzrost o 12,0%) w tym z Czech 10,2 mld EUR (spadek o 0,8%). Import z krajów wysokorozwiniętych spoza UE (37,4 mld EUR wzrost o 4,8%), podobnie jak w przypadku eksportu kreowany był w znacznej części kontaktami z USA (13,5 mld EUR spadek o 4,6%) ale również Koreą południową (8,9 mld EUR wzrost o 15,8%). Wypada odnotować pojawienie się (z grona tych krajów) w dziesiątce najważniejszych dla Polski dostawców – Norwegii z wynikiem 7,6 mld EUR – wzrost o 87,1%.

Z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zakupiono towary na kwotę 7,0 mld EUR (spadek o 67,9%), zaś z krajów rozwijających się 100,1 mld EUR (spadek o 5,3%) – tu głównie za sprawą Chin naszego drugiego partnera w imporcie (43,5 mld EUR spadek o 12,3%).

W pierwszych jedenastu miesiącach 2023 roku w wymianie towarowej odnotowana została nadwyżka sięgającą 11,0 mld EUR

Wypada jednak podkreślić, że wyniki z poszczególnymi krajami czy grupami krajów były mocno zróżnicowane. W przypadku Niemiec osiągnęliśmy nadwyżkę na poziomie 28,6 mld EUR. Z pozostałymi krajami strefy euro wypracowaliśmy nadwyżkę w kwocie 28,4 mld EUR. Z krajami UE pozostającymi poza strefą euro osiągnięta została nadwyżka w wysokości 16,9 mld EUR. W przypadku krajów wysokorozwiniętych spoza UE wypracowana nadwyżka wyniosła 0,9 mld EUR. Z krajami Europy Środkowej i Wschodniej w wymianie mieliśmy nadwyżkę na poziomie 9,4 mld EUR. Deficyt notujemy natomiast w przypadku wymiany z krajami rozwijającymi się -73,3 mld EUR (oczywiście głównie za sprawą deficytu w wymianie z Chinami).


Pobierz dane w PDF >>> eksport i import w okresie I-X.2023

Sprawdź pozostałe analizy KIG


Kontakt

Piotr Soroczyński
Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Piotr Soroczyński

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.