Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lutym 2022

15.03.2022

Inflacja w styczniu i lutym 2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lutym 2022. Wraz z danymi lutowymi GUS opublikował również zaktualizowany skład koszyka towarów i usług konsumpcyjnych (obowiązujący w roku 2022) oraz pełne i skorygowane zgodnie z nowym koszykiem dane za styczeń.

W lutym ceny towarów i usług konsumpcyjnych spadły przeciętnie o 0,3% w stosunku do stycznia i jednocześnie były o 8,5% wyższe niż przed rokiem. Skorygowane dane ze stycznia pokazują wzrost m/m o 1,9% (zgodny z danymi wstępnymi) oraz wzrost r/r o 9,4%  (9,2% według danych wstępnych).

Lutowe dane o inflacji są zbliżone do średniej oczekiwań rynkowych.

W lutym ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły w większości kategorii produktów i usług. Największy wzrost zanotowano w przypadku rekreacji i kultury (o 2,7%). W stosunku do stycznia wzrosty również ceny w kategoriach: restauracje i hotele (o 1,5%); łączność (1,4%); zdrowie (o 1,2%); napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 1,2%); wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 0,8%); edukacja (o 0,7%) oraz inne towary i usługi (0,1%). W kilku kategoriach zanotowano spadki cen w stosunku do stycznia – były to: transport (spadek o 4,6%); odzież i obuwie (o 1,1%); żywność i napoje bezalkoholowe (o 1,0%) oraz użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (spadek o 0,4%).

W ujęciu rocznym wzrosty cen odnotowano we wszystkich analizowanych przez GUS kategoriach. O ponad 10 procent wzrosły ceny w przypadku użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (wzrost o 14,3%) oraz restauracji i hoteli (wzrost o 11,5%). Poziom cen w pozostałych kategoriach kształtował się następująco: transport – wzrost o 9,9%; rekreacja i kultura – wzrost o 8,6%; żywność i napoje bezalkoholowe – wzrost o 7,6%; wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – wzrost o 7,3%; edukacja – wzrost o 5,6%; łączność – wzrost o 5,4%; inne towary i usługi – wzrost o 5,3%; zdrowie – wzrost o 4,6%; napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – wzrost o 4,6%, odzież i obuwie – wzrost o 3,5%.

GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w poszczególnych grupach towarów i usług. Największe wzrosty w ujęciu rocznym zaobserwowano w przypadku opału (o 41,2%) i gazu (o 39,9%). Duże wzrosty cen widoczne są też w przypadku niektórych artykułów żywnościowych. Dla przykładu, tłuszcze roślinne były droższe niż przed rokiem o 27,8%, oleje i tłuszcze o  23,3%, mięso drobiowe o 22,4% a cukier o 22,1%. O ponad 20 procent wzrosły też ceny usług turystyki zorganizowanej za granicą (wzrost o 21,7%).

Zazwyczaj początek roku jest okresem zmiany cenników obowiązujących na kolejny rok, wprowadzania nowych stawek opłat, akcyzy itp. Odbija się to tak na cenach mediów i czynszów ale również na cenach sporej ilości towarów i usług, gdzie nowe ceny zwierają odreagowanie wcześniejszych wzrostów kosztów wytwarzania tak w zakresie materiałów i półproduktów, mediów, ale również wyższych płac. Mocniej zaznaczony jest też czas wejścia w przednówek, więc i dość szybko rosnących cen  żywności. W tym roku mamy jednak do czynienia z nietypową sytuacją – na odnotowany w lutym poziom cen oddziałuje tzw. tarcza inflacyjna i wprowadzone wraz z nią obniżki podatków (VAT, akcyza) na produkty żywnościowe, nośniki energii i paliwa.

Głównym czynnikiem ryzyka w kolejnych miesiącach będą przede wszystkim skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę – już teraz negatywnie odbijające się na cenach m.in. surowców i produktów żywnościowych oraz na wycenie złotego.

Zobacz także inne raporty KIG

 

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.