Handel hurtowy w maju 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

27.06.2023

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o wynikach handlu hurtowego w maju 2023 roku. Sprzedaż okazała się o 5,4% wyższa niż w kwietniu br. i o 19,1% niższa niż w analogicznym okresie 2022 roku

Handel hurtowy w maju 2023 i nowe zamówienia w przemyśle

Utrzymujący się od kilku miesięcy wyraźny spadek handlu hurtowego ogółem w ujęciu rocznym, może być wciąż efektem wysokiej bazy z ubiegłego roku (w maju 2022 roku notowano wzrost sprzedaży hurtowej o 42,9% r/r). Warto również wspomnieć, że wyniki handlu hurtowego w ujęciu rocznym, są mocno zróżnicowane w zależności od rodzaju działalności. W przypadku żywności i napojów, wyraźne są wzrosty sprzedaży – na drugim końcu znajduje się m.in. handel półproduktami i odpadami pochodzenia nierolniczego oraz złomu notujący mocne spadki (mogą być one skutkiem mniejszego poziomu zamówień, ale również konsekwencją ubiegłorocznego, intensywnego budowania zapasów, wynikającego ze spodziewanego wzrostu inflacji).

Dane w ujęciu miesięcznym pokazują wzrosty sprzedaży hurtowej w większości kategorii. W stosunku do kwietnia br., sprzedaż żywności wzrosła o 14,2%; agd, rtv, artykułów użytku domowego o 13,7%; napojów alkoholowych i bezalkoholowych o 10,1%; sprzedaż niewyspecjalizowana o 9,8%; sprzedaż kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych o 7,5%; wyrobów tytoniowych o 1,5%, a narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyn, urządzeń, dodatkowego wyposażenia o 1,2%. W porównaniu z poprzednim miesiącem spadła natomiast sprzedaż półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (o 2,1%) oraz sprzedaż realizowana na zlecenie (o 1,7%).

Sprzedaż w ujęciu rocznym spadła w kategoriach: półprodukty i odpady pochodzenia nierolniczego oraz złom (o 49,8%); niewyspecjalizowane (o 18,5%); realizowana na zlecenie (o 17,1%); narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej, maszyny, urządzenia i dodatkowe wyposażenie (o 12,4%) oraz agd, rtv, artykuły użytku domowego (o 0,3%). W stosunku do maja ubiegłego roku wzrosła natomiast sprzedaż hurtowa: żywności (o 16,3%); wyrobów tytoniowych (o 15,2%); napojów alkoholowych i bezalkoholowych (o 7,2%) oraz kosmetyków i wyrobów farmaceutycznych (o 4,0%).

  • W maju nowe zamówienia w przemyśle spadły w ujęciu rocznym o 8,6% (w kwietniu były o 4,5% niższe r/r).
  • Poziom zamówień eksportowych był o 3,3% niższy niż przed rokiem (w kwietniu zamówienia eksportowe wzrosły o 2,8% r/r).


Sprawdź także:


Kontakt:

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.