Inflacja w grudniu 2021

14.01.2022

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2021

Ceny przeciętnie okazały się o 0,9% wyższe niż w listopadzie  i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 8,6% (w listopadzie wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 7,8%).
GUS poinformował również, że średnioroczna inflacja wyniosła w 2021 roku 5,1%.
Wskaźnik inflacji w grudniu jest wyższy od mediany oczekiwań rynkowych i prognoz KIG. Dane są zgodne z szybkim szacunkiem inflacji z początku stycznia br.

Ceny w ujęciu miesięcznym wzrosły w większości kategorii produktów i usług. Szczególnie rzuca się w oczy nietypowy, bardzo wysoki miesięczny wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych – o 2,1%. W stosunku do listopada wzrosły również ceny w kategoriach: restauracje i hotele (o 0,8%), rekreacja i kultura (o 0,8%), transport (o 0,8%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,7%), inne towary i usługi (o 0,5%) zdrowie (o 0,3%), wyposażenie mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego (o 0,3%) oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,2%). Ceny w edukacji i łączności pozostały na tym samym poziomie co w listopadzie. Jedyną grupą produktów, których ceny spadły była odzież i obuwie (spadek o 0,5% m/m).

W stosunku rocznym zaobserwowano wzrost cen we wszystkich analizowanych przez GUS kategoriach. Ponad 20 procent r/r wzrosły ceny w transporcie (22,7%). Więcej o 11,2% niż przed rokiem kosztowało w grudniu ub. r. użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. W pozostałych kategoriach wzrosty cen ukształtowały się następująco: żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 8,6%), restauracje i hotele (wzrost o 8,4%), rekreacja i kultura (wzrost o 6,2%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (wzrost o 5,7%), łączność (wzrost o 5,4%), edukacja (wzrost o 4,4%), inne towary i usługi (wzrost o 3,4%), zdrowie (wzrost o 3,4%), odzież i obuwie (wzrost o 2,9%) oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (wzrost o 2,5%).

Wraz z danymi ogólnymi, GUS opublikował również szczegółowe wskaźniki pokazujące kształtowanie się cen w poszczególnych grupach towarów i usług. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, największe wzrosty zaobserwowano w przypadku m.in. gazu ciekłego i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu (wzrost o 52,3%), opału (wzrost o 39,8%), oleju napędowego i benzyny (wzrost o odpowiednio o 32,0% i 30,5%). W ciągu ostatniego roku gwałtownie wzrosły również ceny niektórych artykułów żywnościowych. Dla przykładu, mięso drobiowe kosztowało w grudniu ub.r. 30,1% więcej niż w grudniu 2020 roku, cukier – 22,3% a masło 19,3%.

Analizując dane o inflacji warto dodać, że w grudniu ub.r. wprowadzono pierwsze instrumenty tzw. tarczy inflacyjnej. Prawdopodobnie efekty tych działań (jak i kolejnych, takich jak zapowiadana od lutego obniżka do 0% stawki VAT na żywność i gaz) będą jednak widoczne dopiero w danych za pierwsze miesiące bieżącego roku.

Kontakt
Grzegorz Stańczak

Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.