Inflacja w lipcu 2019

14.08.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w lipcu 2019. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie takie same jak w czerwcu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 2,9% (w czerwcu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,6%). Ceny towarów przeciętnie obniżyły się o 0,2% w stosunku do notowanych w poprzednim miesiącu i były o 2,4% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w lipcu zwiększyły się o 0,6%, w skali roku zaś wzrosły 4,2%.

Zmiana cen tak w ujęciu miesięcznym jak i rocznym okazała się zbliżona do prognozowanej i wcześniej prezentowanej w tzw. szybkim szacunku inflacji udostępnionym przed dwoma tygodniami. Inflacja w ujęciu dwunastomiesięcznym na przestrzeni tego roku zwiększyła się z bardzo niskiego poziomu 0,7% w styczniu br. do 2,9% w lipcu – istotnie już ponad cel inflacyjny wskazywany przez NBP (2,5%).

W skali miesiąca najbardziej widoczne były wzrosty cen w kategoriach: rekreacja i kultura (wzrost o 1,2%), zdrowie (0,6%), restauracje i hotele (0,5%), użytkowanie mieszkania (0,4%), łączność (0,4%), żywność i napoje bezalkoholowe (0,3%). Skalę inflacji spłycały natomiast spadki cen w grupach: odzież i obuwie (3,5%), transport (1,0%), inne towary i usługi (0,2%).

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: żywność i napoje bezalkoholowe (wzrost o 6,8%), restauracje i hotele (wzrost o 4,4%), zdrowie (wzrost o 3,7%), edukacja (wzrost o 3,1%), rekreacja i kultura (wzrost o 3,0%), Wyraźnie tańsze niż przed rokiem były towary i usługi z grup: odzież i obuwie (o 1,5%) i łączność (o 1,1%). W przypadku pozostałych grup zmiana cen nie odbiegała już tak znacząco od przeciętnej tj. 2,9%.

Podobnie jak w danych z wcześniejszych miesięcy sporym zaskoczeniem okazały się zmiany cen w grupie żywność. Lipiec przynieść bowiem powinien tu sezonowe spadki cen. Tymczasem wskaźnik ogółem dla całej kategorii pokazał wzrost w ujęciu miesięcznym, co przełożyło się na podbicie rocznego wskaźnika do rekordowych wręcz wartości.  Wciąż też artykułami najmocniej podnoszącymi inflację w skali roku są warzywa, cukier, mięso wieprzowe. Podwyższony poziom inflacji ma też swe źródła w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (ceny wywozu śmieci w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku wzrosły o 24,0%), rekreację i kultura (gdzie w ujęciu rocznym ceny turystyki zorganizowanej w tym turystyki zorganizowanej za granicą wrosły odpowiednio o 6,7% i 8,1%).

Oczekujemy, że w najbliższych miesiącach roczny wskaźnik inflacji może nieznacznie obniżyć się w stosunku do zanotowanego w lipcu – z minimum lokalnym na poziomie 2,5% w początku kwartału czwartego. Zakładamy, że w grudniu br. dwunastomiesięczny wskaźnik inflacji wynosić będzie 2,6%, średnioroczny zaś poziom wzrostu cen w roku 2019 wyniesie 2,2%, wobec 1,7% w roku 2018. Kolejną falę narastania inflacji może przynieść pierwszy kwartał roku 2020.

Piotr Soroczyński
Główny Ekonomista
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.