Inflacja w marcu 2021

15.04.2021

Inflacja w marcu znacznie powyżej oczekiwań rynkowych

Inflacja w marcu 2021

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2021 r. Ceny przeciętnie okazały się o 1,0% wyższe niż w lutym i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,2% (w lutym wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 2,4%). Dane te są znacząco wyższe od konsensusu rynkowego.

Ceny towarów okazały się o 1,0% wyższe niż w ubiegłym miesiącu i o 1,9% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług, ceny w marcu wzrosły o 0,8%, w skali roku zaś wzrosły o 7,3%.

W ujęciu miesięcznym, w marcu na poziom inflacji ogółem wpływ miały wyższe ceny m.in. w zakresie transportu (o 4,1%), odzieży i obuwia (o 4,1%), łączności (o 2,6%) oraz żywności (o 0,7%). Dodajmy, że w przypadku żywności wzrost cen w marcu jest zjawiskiem typowym. Wzrosty cen w ujęciu miesięcznym zanotowano również w działach: rekreacja i kultura (o 0,6%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 0,4%), użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,2%), restauracje i hotele (o 0,1%), edukacja (o 0,1%) oraz wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 0,1%). W stosunku to lutego spadły ceny w działach: inne towary i usługi (o 0,2%) oraz zdrowie (o 0,1%).

W stosunku do marca ubiegłego roku, największe wzrosty zanotowano w przypadku cen: łączności (o 7,4%), użytkowania mieszkania lub domu i nośników energii (o 6,0%), edukacji (o 5,5%), transportu (o 5,4%). Wzrost cen zanotowano również w pozostałych analizowanych przez GUS działach tj.: rekreacja i kultura (o 4,9%), restauracje i hotele (o 4,6%), zdrowie (o 3,7%), inne towary i usługi (o 2,1%), napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe (o 2,1%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (o 1,9%),  żywność i napoje bezalkoholowe    (o 0,5%). Wyjątkiem były odzież i obuwie, których ceny w marcu spadły r/r o 1,4%.

Poziom inflacji wydaje się być w znacznej mierze efektem wzrostu cen paliw na rynkach. Istotne jest też kształtowanie się cen nośników energii, na które wpływ na słaba wycena złotego podrażająca import surowców energetycznych w wymiarze złotowym.

Zgodnie z prognozami KIG, średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2021 wyniesie około 3,2% (wobec 3,4% z roku 2020).

Czynnikami ryzyka pozostaje kurs walutowy (w sytuacji utrzymania się w dłuższym czasie słabej wyceny  złotego inflacja może wzrosnąć, umocnienie złotego zaś może zbijać inflację). Wpływ na poziomi inflacji może mieć również sytuacja na rynkach surowców. Niezmiennie od wielu miesięcy, czynnikiem ryzyka jest sytuacja związana z pandemią i jej wpływem na gospodarkę i zachowania konsumentów.

Inflacja w marcu 2021 - wykres

 

Inflacja w styczniu i lutym – przeczytaj poprzednią analizę

Kontakt

Grzegorz Stańczak
Biuro Polityki Gospodarczej
tel. 22 630 96 12
e-mail: gstanczak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.