Inflacja w październiku 2020 r.

13.11.2020

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o inflacji w październiku 2020. W miesiącu tym ceny okazały się przeciętnie o 0,1% wyższe niż we wrześniu i jednocześnie wyższe niż przed rokiem o 3,1% (we wrześniu wskaźnik dwunastomiesięczny wynosił 3,2%). Ceny towarów okazały się o 0,2% wyższe niż w ubiegłym miesiącu i były o 1,5% wyższe niż przed rokiem. W przypadku usług ceny w październiku wzrosły o 0,1%, w skali roku zaś wzrosły o 7,3%.

Przeciętny poziom cen w październiku okazał się być zgodny z prognozowanym oraz minimalnie wyższy w stosunku do wcześniej publikowanego jako wstępny szacunek inflacji (w danych wstępnych podawano roczny wskaźnik na poziomie 3,0%).

W ujęciu miesięcznym najbardziej odczuwalny był wzrost cen w grupie odzieży i obuwia (3,0%) mający charakter sezonowy. Istotnie rosły tez ceny w grupach edukacja (0,9%), inne towary i usługi (0,7%), użytkowanie mieszkania (0,4%) oraz w grupach wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (0,2%), restauracje i hotele (0,1%). Bez zmian przeciętnego poziomu cen obyło się w przypadku grupy alkohol i tytoń. Spadki cen miały miejsce w grupach: łączność (-0,9%), rekreacja i kultura (-0,6%), transport (-0,4%), zdrowie (-0,1%), żywność i napoje bezalkoholowe (-0,1%). Uwagę zwraca zwłaszcza spadek cen żywności. Październik to zazwyczaj okres silnego wzrostu cen w tej grupie.

Istotnie wyższe niż przed rokiem były ceny towarów i usługi w grupach: użytkowanie mieszkania (7,5%), edukacja (5,8%), restauracje i hotele (5,1%), zdrowie (5,1%), alkohol i tytoń (4,8%), łączność (4,6%). Umiarkowany wzrost zanotowano w grupach: rekreacja i kultura (3,3%), inne towary i usługi (3,2%), żywność i napoje bezalkoholowe (2,4%), wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego (1,4%). Skalę inflacji spłycały spadki cen w grupach transport (-4,6%) oraz odzież i obuwie (-2,4%).

Spośród towarów i usług, które szczególnie mocno podrożały od ubiegłego roku, wypada wymienić wywóz śmieci (50,8%) i usługi finansowe (43,9%).

Wzrost cen ma też swoje źródła w zmianach notowanych w innych grupach towarów i usług. Wystarczy wspomnieć kategorie: zdrowie gdzie największe wzrosty odnotowano w grupie usługi lekarskie (9,1%) i stomatologiczne (13,7%); rekreacja i kultura gdzie w ujęciu rocznym ceny usług związanych z kulturą wzrosły o 7,9%, a z rekreacją i sportem wrosły o 6,7%. Wzrosły też ceny gazet i czasopism o 6,2%. Ponadto sporo zdrożały: opieka społeczna o 12,8%, energia elektryczna o 11,7%, owoce o 10,0%, usługi fryzjerskie o 13,4%.

W listopadzie roczna dynamika cen wciąż przekraczać będzie poziom 3%, natomiast w grudniu (wraz z wejściem w echo rosnącej bazy) zacznie spadać (do 2,5%). Lokalne minimum dla rocznego wskaźnika inflacji zostanie osiągnięte w lutym lub marcu na poziomie nieco poniżej 2%. Później inflacja przyspieszy.

Średnioroczny wskaźnik inflacji w roku 2021 wyniesie około 2,3% wobec 3,4% z roku 2020 i 2,3% z roku 2019.

Czynnikami ryzyka są tu kurs walutowy (w sytuacji silnego osłabienia się złotego inflacja może wzrosnąć, umocnienie złotego zaś może zbijać inflację), sytuacja na rynkach surowców (obecnie inflację coraz słabiej zbijają niskie ceny paliw), ale również skala recesji spowodowanej wpływem na gospodarkę koronawirusa wraz z mogącymi nastąpić silnymi zmianami w strumieniach popytu tak konsumentów jak i klientów biznesowych oraz instytucjonalnych.

Kontakt:
Piotr Soroczyński

Główny ekonomista KIG
tel. 502 503 272
e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.