Nowoczesna edukacja kluczem do sukcesu

Projekt realizowany przez Krajową Izbę Gospodarczą (08.2013 r.-06.2015 r.) jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe 7 gimnazjów prowadzących kształcenie ogólne na terenów woj. opolskiego.

Projekt ma na celu podniesienie jakości i efektywności edukacyjnej gimnazjów oraz kompleksową realizację programów rozwojowych i wsparcie uczniów/uczennic w obszarze kompetencji kluczowych. Wzbogacenie procesu edukacyjnego przez dodatkowe wsparcie uczniów/uczennic zdolnych oraz uczniów/uczennic z deficytem edukacyjnym. Podniesienie skuteczności oceniania i nauczania przez zwiększenie dostępności efektywnych, innowacyjnych i atrakcyjnych narzędzi ICT. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów/uczennic o specjalistycznych potrzebach edukacyjnych dot. korzyści płynących z wyboru danej ścieżki edukacyjnej przez rozszerzenie oferty szkół o usługi poradnictwa i doradztwa w zakresie kariery edukacyjnej w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery.

W projekcie biorą udział poniższe gimnazja:

  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr II w Opolu;
  • Publiczne Gimnazjum Nr 10 Dwujęzyczne;
  • Publiczne Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich;
  • Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Czesława Niemena w Strzelcach Opolskich;
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Opolu;
  • Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej – Curie;
  • Gimnazjum nr 9 Dwujęzyczne
  • Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu
  • Gimnazjum nr 1 w Nysie
  • Publiczne Gimnazjum nr in. Orląt Lwowskich w Kędzierzynie-Koźlu

W ramach wsparcia dla uczniów/uczennic o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowane będą zajęcia wyrównawcze z fizyki i matematyki oraz zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe dla uczniów/uczennic szczególnie uzdolnionych rozwijające zainteresowania z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Wdrażanie innowacyjnych form nauczania i zarządzania w gimnazjach obejmować będzie uruchomienie Platformy Edukacyjnej oraz przeszkolenie kadry pedagogicznej.

Rozszerzenie oferty gimnazjów o poradnictwo i doradztwo w zakresie kariery edukacyjno – zawodowej obejmuje powołanie Szkolnych Ośrodków Kariery SOK, indywidualne zajęcia z poradnictwa i doradztwa w celu ukierunkowania uczniów/uczennic na wybór ścieżki edukacyjno-zawodowej, dyżury doradców, spotkania zbiorowe z doradcami.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.