ROZWÓJ Z WYOBRAŹNIĄ – IMAGINING GROWTH

Krajowa Izba Gospodarcza realizuje projekt „Europejski zintegrowany rozwój biznesu dla przedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków programu LLP Leonardo da Vinci, pod roboczą nazwą „Rozwój z Wyobraźnią” – Imagining Growth.

„Rozwój z Wyobraźnią” jest realizowany przez konsorcjum, na czele którego stoi brytyjska agencja wspierania przedsiębiorczości kobiet Women’s Business Development Agency (WBDA). Partnerami w realizacji projektu, oprócz Krajowej Izby Gospodarczej, są: Włoska Izba Handlowa w Bułgarii, brytyjska agencja konsultacyjna J&AB Associates, Izba Gospodarcza włoskiej prowincji Biella oraz Centrum Europejskie regionu West Midlands w Wielkiej Brytanii.

Głównym celem projektu w krótkim okresie jest zorganizowanie wsparcia o charakterze szkoleniowym i doradczym dla kobiet-przedsiębiorców z Wielkiej Brytanii, Bułgarii, Polski i Włoch przy wykorzystaniu sprawdzonych programów szkoleniowych, opracowanych przez Women’s Business Development Agency. Zrealizowane z sukcesem przez WBDA w Wielkiej Brytanii szkolenia dla kobiet-przedsiębiorców będą wykorzystane przez szkoleniowców i mentorów w Polsce, Bułgarii i Włoszech jako narzędzie wsparcia dla właścicielek firm z tych krajów.

Długookresowym celem projektu jest promocja programów wspierających przedsiębiorczość wśród kobiet we wszystkich krajach Unii Europejskiej, zwłaszcza tam, gdzie odczuwalny jest brak programów doradczych i szkoleniowych stworzonych specjalnie dla potrzeb kobiet-przedsiębiorców.

Strona internetowa projektu: www.imagininggrowth.com

Kontakt:
Jacek Prześlakowski
jprzeslakowski@kig.pl

Krzysztof Szostak
kszostak@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.