Prezydium

Prezydium wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia i Rady, opiniuje projekty planów finansowych, powołuje Kolegia Ekspertów. Na wniosek Prezesa KIG powołuje stałe oraz doraźne komisje, rady, sekcje i inne zespoły kolegialne. Ponadto, Prezydium na wniosek Wiceprezesa, Dyrektora Generalnego zatwierdza strukturę organizacyjną Izby. Szczegółowy zakres kompetencji Prezydium zawiera § 30 Statutu KIG.

Prezes:

Marek Kłoczko – Krajowa Izba Gospodarcza

 

I Wiceprezesi:

Pierwszy Wiceprezes do spraw Samorządu Gospodarczego

Witold Karczewski – Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku

Pierwszy Wiceprezes do spraw Pracodawczych

Marek Kowalski – Prezes Federacji Przedsiębiorców Polskich

 

Wiceprezesi:

Stefan Bekir Assanowicz – Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza

Zbigniew Dworzecki – Fundacja Promocja Polska

Wojciech Konecki – Prezes APPLiA – Związek Pracodawców AGD

Marek Kowalski – Przewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Tomasz Zjawiony – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

Członkowie:

Stefan Bekir Assanowicz – Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
Krzysztof Bramorski – Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza
Zenon Chodowiec – Wschodnia Izba Gospodarcza
Andrzej Czernek – Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
Zbigniew Dworzecki – Fundacja Promocja Polska
Artur Gacek – Izba Bawełny w Gdyni
Monika Gotlibowska – Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu
Rafał Górecki – Związek Zakładów Doskonalenia Zawodowego Zarząd Główny
Piotr Huzar – Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa
Maciej Jeleń – Beskidzka Izba Gospodarcza w Bielsku-Białej
Stefan Kamiński – Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji
Roman Kantorski – Polska Izba Motoryzacji
Wojciech Konecki – APPLiA – Związek Pracodawców AGD
Wojciech Kruk – Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
Andrzej Mikulski – Polsko-Węgierska Izba Gospodarcza
Wiktor Pawlik – Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
Piotr Piasecki – Polska Izba Firm Szkoleniowych
Marek Radwański – Polska Izba Lnu i Konopi
Leszek Rożdżeński – Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Andrzej Ryba – Odlewnicza Izba Gospodarcza
Tomasz Szypuła – Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców
Mateusz Zarajczyk – Polsko-Bałkańska Izba Handlowa
Tomasz Zieliński – Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Tomasz Zjawiony – Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.