Prosper BSR - skutecznym wsparciem uchodźców w wejściu na rynek pracy

20.09.2023

Prosper BSR wzmocni organizacje wspierające przedsiębiorstwa w integrowaniu uchodźców i imigrantów na rynkach pracy

 

O projekcie

Projekt Prosper BSR (INTERREG Baltic Sea Region) ma na celu wzmocnienie organizacji wspierających przedsiębiorstwa w integrowaniu uchodźców i imigrantów na rynkach pracy, jednocześnie zapewniając dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej.

Polska oraz kraje bałtyckie przyjęły setki tysięcy ukraińskich uchodźców od lutego 2022 roku, co stanowi nagłą zmianę dla wszystkich zaangażowanych w pomoc krajów. Duży napływ uchodźców z Ukrainy stawia wyzwania związane z zasobami dla służb wsparcia zatrudnienia. Instytucjom odpowiedzialnym za pośrednictwo między biznesem a władzami publicznymi brakuje wiedzy instytucjonalnej na temat sposobów integrowania uchodźców i imigrantów na lokalnych rynkach pracy oraz do zakładania lokalnych sieci z administracjami publicznymi w tym zakresie.

Zaoferowanie skutecznej pomocy w zatrudnieniu dla uchodźców ukraińskich wymaga odpowiednich zasobów i dostosowanych polityk, uwzględniających specyfikę demograficzną i niepewny status osób przesiedlonych w wyniku wojny.

Cel projektu

Projekt ten ma na celu skuteczne wsparcie uchodźców w wejściu na rynek pracy poprzez ułatwienie znalezienia zatrudnienia za pomocą trzech kluczowych środków:

  • budowanie sieci networkingowej organizacji wspierających
  • rozwijania kompetencji
  • stworzenia aplikacji mobilnej

Poprzez rozwój tego zintegrowanego podejścia, wzmacnianie kompetencji uchodźców i wykorzystanie technologii, projekt będzie dążyć do ułatwienia zatrudnienia i integracji na rynku pracy dla populacji uchodźców. Staranna koordynacja między interesariuszami i elastyczne rozwiązania będą kluczowe dla rozwiązania tego pilnego wyzwania.

Dzięki wsparciu Interreg, projekt ułatwi integrację uchodźców poprzez nawiązywanie partnerstw instytucjonalnych i zawieranie umów o współpracy. Podpisanie memorandów porozumienia między kluczowymi interesariuszami pozwoli na opracowanie procesów, które będą odpowiadać znacznemu niedoborowi wykwalifikowanej siły roboczej we wszystkich sektorach. To zintegrowane podejście będzie miało podwójny wpływ – pomoże uchodźcom w znalezieniu zatrudnienia i jednocześnie zaspokoi pilne potrzeby związane z brakiem wykwalifikowanej siły roboczej.


Partnerem wiodącym projektu Prosper BSR jest HANSE PARLAMENT z Niemiec. Pozostałymi partnerami są:

Danmar Computers Sp. z o.o. : Firma specjalizująca się w technologiach informatycznych, która bierze udział w projekcie.

Krajowa Izba Gospodarcza: Największa izba gospodarcza w Polsce, która jest zaangażowana jako partner w ramach projektu Prosper BSR.

Vilnius Chamber of Commerce, Industry and Crafts: Wileńska Izba Handlowa, Przemysłowa i Rzemieślnicza, reprezentująca Litwę jako jeden z partnerów projektu.

Latvian Chamber of Commerce and Industry: Łotewska Izba Handlowa i Przemysłowa, również uczestnicząca jako partner w projekcie Prosper BSR.

 

www.: https://interreg-baltic.eu/project/prosper-bsr/


 

Kontakt

Piotr Lipiec

T. 22 630 96 06
E-mail: plipiec@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.