Rachunki narodowe w II kw. 2019

30.08.2019

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował dane o rachunkach narodowych za drugi kwartał 2019 roku. Produkt krajowy brutto okazał się w ujęciu realnym o 4,5% wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, podczas gdy w I kw. 2019 wzrost wyniósł 4,7%. Dynamika ta okazała się nieco wyższa od prezentowanej wcześniej w danych wstępnych przyspieszonych (4,4%). W ujęciu nominalnym produkt krajowy wyniósł w II kwartale 545,6 mld PLN i okazał się o 7,5% wyższy niż przed rokiem. Zmianę cen (tzw. deflator PKB)  liczoną po całym produkcie krajowym można szacować na około 2,9% w stosunku do analogicznego kwartału ubiegłego roku. Produkt krajowy brutto za ostatnie cztery kwartały (w ujęciu rocznym kroczącym) wyniósł 2.186,7 mld PLN.

Obniżyła się lekko dynamika spożycia z 4,4% do 4,1%. Miało to miejsce przy przyspieszeniu spożycia gospodarstw domowych z 3,9% do 4,4% i znaczącym ograniczeniu dynamiki spożycia publicznego z 6,4% do 3,4%. Bardzo dobry wynik odnotowano w przypadku inwestycji, gdzie tempo wzrostu choć obniżyło się do 9,0% z 12,6%, okazało się wyższe od spodziewanego. Notowany w tym samym czasie wzrost dynamiki akumulacji z 3,2% do 7,5% świadczy o tym, iż redukcja zapasów wciąż postępowała,  miała jednak skalę istotnie mniejszą od notowanej w kwartale pierwszym. Obroty handlu zagranicznego okazały się mniej dynamiczne niż w kwartale poprzednim. Wzrost eksportu się niższy od wzrostu importu (eksport obniżenie dynamiki z 5,9% do 3,9%, import obniżenie dynamiki z 5,0% do 4,3%).

Po stronie podażowej zwraca uwagę spadek dynamiki wartości dodanej w przemyśle z 5,9% do 4,3%, w budownictwie z 8,5% do 4,0% oraz w transporcie i magazynowaniu z 10,4% do 5,1%. Powyżej oczekiwań prezentowały się natomiast dane dotyczące handlu – wzrost dynamiki z 3,1% do 6,9%. Doskonale prezentowały się też dane dotyczące działalności finansowej – wzrost dynamiki z 14,4% do 17,9%.

Analizując dane za drugi kwartał należy mieć na uwadze pewne przesunięcie części operacji gospodarczych z marca na kwiecień, pogarszające wynik kwartału pierwszego i poprawiające wynik drugiego. Działał też efekt przesunięcia świąt (słabszy więc w kwartale drugim wynik przemysłu i budownictwa lepszy zaś handlu). Co ciekawe wynik kwartału drugiego, choć lepszy niż się spodziewano, zmniejszany był anomaliami jakie dotknęły gospodarkę w czerwcu. Oczekiwane od dłuższego czasu spowolnienie nadchodzi więc później i słabiej niż było to prognozowane. W połączeniu z prawdopodobnym wzrostem popytu (patrz planowane na kolejne kwartały zmiany w zakresie redystrybucji) oraz imponującym wynikiem w zakresie inwestycji firm w rozbudowę i unowocześnianie bazy produkcyjnej, może dać wynik całego roku 2019 znacząco lepszy od prognozowanego przed dwoma czy trzema kwartałami (wzrost bardziej zbliżony do 4,5% niż spadający poniżej 4,0%).

Piotr Soroczyński

Główny Ekonomista

tel. 502 503 272

e-mail: psoroczynski@kig.pl

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.