Rezerwy walutowe w końcu grudnia

07.01.2020

Narodowy Bank Polski poinformował o stanie aktywów rezerwowych w końcu grudnia. Wyniosły one 114 511 mln EUR i tym samym okazały się o 5 623,1 mln EUR tj. 5,2% wyższe niż w końcu listopada i jednocześnie o 12 243 mln EUR tj. 12% wyższe niż przed rokiem. W sprawozdawczości prowadzonej w dolarach rezerwy wyniosły 128 405 mln USD tj. o 7,2% więcej niż przed miesiącem i o 9,8% więcej niż przed rokiem.

Grudniowy wzrost rezerw okazał się większy od oczekiwanego. Był głównie pochodną wzrostu należności w walutach wymienialnych o 5 378,1 mln EUR tj. 5,5%. Również w statystykach dolarowych w pozycji tej odnotowano silny wzrost. Wynika z tego że wzrost rezerw musiał być pochodną faktycznego napływu środków i nie ma obawy iż jest tylko przypadkiem wynikającym z silnych zmian kursów między dolarem i euro. Wzrost rezerw na koniec roku jest bardzo pozytywny. Zazwyczaj bowiem ogląda się dane podsumowujące rok w tym zamykające grudzień. Drugą z istotnych zmian był wzrost wyceny złota monetarnego o 256,1 mln EUR tj. 2,6%.

Grudniowy wzrost rezerw przyczynił się do znacznej poprawy obserwowanych przez inwestorów międzynarodowych wskaźników, określanych jako „ostrzegające przed kryzysem walutowym”.

Rezerwy w końcu grudniu pozwoliłyby na sfinansowanie 4,98 miesiąca importu towarów i usług (po październiku 4,88%), 30,0% podaży pieniądza (po październiku 30,6%) oraz 36,6% całości zadłużenia zagranicznego (po październiku 35,7%). Wszystkie z wymienionych wskaźników utrzymują się na dobrych poziomach. Oznacza to, iż jest niskie ryzyko pojawienia się u nas głębokiej utraty wartości przez złotego.

Prognozowany dla końca roku 2020 stan rezerw walutowych to 121 114 mln EUR, wyższy niż w końcu 2019 o 5,8%. Rezerwy powinny wtedy pokrywać 4,17 miesiąca importu towarów i usług, 29,5% podaży pieniądza oraz 38,2% zadłużenia zagranicznego.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.