Wyniki przemysłu w listopadzie 2019 r.

19.12.2019

Główny Urząd Statystyczny przekazał informacje o wynikach przemysłu w listopadzie 2019. Produkcja sprzedana przemysłu okazała się o 5,8% niższa niż w październiku i jednocześnie o 1,4% wyższa niż przed rokiem. Listopad z reguły przynosi spadek sprzedaży. Tegoroczny, większy niż zazwyczaj, był pochodną  mniej korzystnego rozkładu liczby dni roboczych.

Statystyki sprzedaży sporządzane w formule wykluczającej wpływ czynników o charakterze sezonowym pokazywały wzrost sprzedaży w listopadzie o 1,5% w stosunku do października oraz wzrost w stosunku do wyniku wypracowanego przed rokiem o 5,4%.

Spadek sprzedaży w listopadzie wynoszący dla całego przemysłu 5,8% był wypadkową spadków w działach: przetwórstwo przemysłowe (7,6%), dostawa wody i gospodarowanie ściekami (4,6%) oraz łagodzących ich skutki wzrostów notowanych w działach: zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i gorącą wodę (14,2%), górnictwo i wydobywanie (0,7%).

W statystykach prezentujących zmiany w skali roku, wzrosty notowano we wszystkich działach: w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię 14,4%, dostawie wody i gospodarowaniu ściekami 5,3%, w górnictwie i wydobywaniu 3,4% i przetwórstwie przemysłowym 0,2%.

W okresie I-XI produkcja okazała się o 4,0% wyższa niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. W okresie I-X dynamika wynosiła 4,3%.

W listopadzie ceny przemysłowe spadły przeciętnie o 0,2%, podczas gdy w październiku miał miejsce sięgający 0,6% spadek cen. Jednocześnie ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 0,1% niższe niż przed rokiem (w październiku ich roczna dynamika również była ujemna i wynosiła 0,4%). W okresie I-XI ceny przemysłowe były średnio o 1,3% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Spadki cen w ujęciu miesięcznym miały miejsce w przetwórstwie (o 0,2%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 0,1%). W górnictwie i wydobywaniu ceny pozostały na tym samym poziomie.  Jedyny, niewielki, wzrost cen zanotowano w dostawie wody i gospodarowaniu ściekami (0,1%).

W ujęciu rocznym wzrosty cen zaobserwowano w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię (o 3,1%), dostawach wody i gospodarce ściekami (o 2,6%) i w górnictwie i wydobywaniu (o 1,2%). Jedyny spadek cen w skali roku zanotowano w przypadku przetwórstwa przemysłowego (o 0,5%).

Aktualne zmiany cen w przetwórstwie przemysłowym, poprzez ceny towarów, powinny przyczyniać się do redukcji poziomu inflacji konsumenckiej. Oczywiście w jej ostatecznych wynikach spore znacznie będzie mieć kształtowanie się cen usług.

Wypada też podkreślić, że wbrew części obiegowych opinii aktualne spadki cen przemysłowych (zwłaszcza w przetwórstwie) nie są pochodną pogarszającej się koniunktury ale głównie zmian wyceny naszej waluty (patrz sprzedaż eksportowa wyrażana w złotych).

Karolina Makijewska
Ekonomistka
tel. 22 630 96 57
e-mail: kmakijewska@kig.pl

 

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.