Aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące Zrównoważonego Rozwoju na poziomie krajowym, unijnym i międzynarodowym

 

 

 

 •  

  W dniu 31 lipca 2023 r. Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie delegowane przyjmujące Europejskie Standardy Sprawozdawczości Zrównoważonego Rozwoju (ESSZR). Jest to pierwszy zestaw 12 uniwersalnych standardów, na który składają się: 2 standardy przekrojowe – ESSZR 1 „Wymogi ogólne” oraz ESSZR 2 „Ujawnienia ogólne”, oraz 10 standardów tematycznych obejmujących:

  5 standardów dotyczących kwestii środowiskowych:

  • ESSZR Ś1 „Zmiana klimatu”,
  • ESSZR Ś2 „Zanieczyszczenia”,
  • ESSZR Ś3 „Woda i zasoby morskie”,
  • ESSZR Ś4 „Bioróżnorodność i ekosystemy”,
  • ESSZR Ś5 „Wykorzystanie zasobów i gospodarka obiegu zamkniętego”,


  4 standardy dotyczące kwestii społecznych:

  • ESSZR S1 „Kadra pracownicza”,
  • ESSZR S2 „Pracownicy w łańcuchu wartości”,
  • ESSZR S3 „Społeczności dotknięte”,
  • ESSZR S4 „Konsumenci i użytkownicy końcowi”, oraz


  1 standard dotyczący kwestii zarządczych
  – ESSZR Z1 „Postępowanie w biznesie”.

  Standardy te zostaną zastosowane przez pierwszą grupę jednostek (największe jednostki zainteresowania publicznego obecnie raportujące informacje niefinansowe) już do sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za 2024 r.

  Pełną dokumentację odnośnie ESRS w języku polskim przeczytasz >>> tutaj.

   

 •  

  Przepisy dyrektywy przewidują trzystopniowy harmonogram zastosowania nowych obowiązków przez jednostki. W pierwszej kolejności informacje przedstawią po raz pierwszy (za rok obrotowy 2024) największe podmioty, które już obecnie raportują tzw. informacje niefinansowe na podstawie ustawy o rachunkowości. Są to duże jednostki zainteresowania publicznego, których liczba pracowników przekracza 500 osób. Rok później pierwsze raporty
  przedstawią pozostałe duże jednostki. Małe i średnie spółki giełdowe złożą po raz pierwszy raporty za rok obrotowy 2026.

  Dzięki wprowadzonemu raportowaniu zainteresowane grupy użytkowników otrzymają szerszy dostęp do porównywalnych, wiarygodnych, wysokiej jakości danych na temat zrównoważonego rozwoju. Tym samym, uzyskają dodatkowe narzędzie, które umożliwi wywieranie większego wpływu na podmioty gospodarcze działające w ich lokalnej społeczności. Dla samych jednostek raportujących jest to szansa na pokazanie – poprzez możliwość przedstawienia swoich działań na rzecz zrównoważonego rozwoju – że są społecznie odpowiedzialne. Dzięki temu będzie im także łatwiej uzyskać dostęp do kapitału na dalszy rozwój. Unikną też dodatkowego indywidualnego przedstawiania informacji na temat zrównoważonego rozwoju w związku z zapytaniami inwestorów, banków czy partnerów handlowych.

  CSRD będzie teraz musiała zostać implementowana do polskiego prawa. Polska, tak jak pozostałe państwa członkowskie UE, będzie miała na to 18 miesięcy.

  Tekst dyrektywy CSRD w języku polskim przeczytasz >>> tutaj.

Krajowa Izba Gospodarcza otrzymała dofinansowanie w ramach projektu POIR.03.04.00-14-0001/20 „Dotacja na kapitał obrotowy dla Krajowej Izby Gospodarczej”, w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.